Sweden - Terms of Service - XBOX 360

11/30/11

SWEDEN

GOTHAM CITY IMPOSTORS

VILLKOR FÖR TJÄNST

Senast uppdaterad: September 2011

DETTA AVTAL ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL; VÄNLIGEN LÄS DET NOGGRANT. Välkommen till Gotham City Impostors. WB Games Inc. ("WB Games") är stolt att erbjuda dig tillgång till online tjänsten (en "Spelserver") för användning med ett auktoriserat, oförändrat exemplar av Gotham City Impostors spelprogramvara installerad på din Microsoft Xbox 360 video game and entertainment system (ett "Underhållningssystem") (tillsammans med alla eventuella uppdateringar, "Spelklienten"). Tillsammans, utgör Spelservern och Spelklienten Gotham City Impostors ("Spelet").  Dessa Allmänna villkor för tjänst ("Allmänna villkor/Villkoren" eller "Avtalet") styr din användning av Spelservern, emedan Gotham City Impostors Licensavtal för Användare ("Licensavtalet"), införlivat häri genom denna referens, styr din användning av Spelklienten.  Genom att klicka "Jag accepterar" undertill, eller genom att koppla upp till eller använda en Spelserver, accepterar du att vara bunden av bestämmelserna av detta Avtal och Licensavtalet.

1.                  Beviljande av en Begränsad Licens att använda en Spelserver. Villkorat av ditt avtal med och din fortsatta efterlevnad av detta Avtal och din fortsatta efterlevnad av alla avtal och förhållningsregler som krävs av Microsoft eller av WB Games auktoriserade utomstående tjänsteleverantörer för användandet av ditt Microsoft Xbox LIVE konto eller av WB Games auktoriserad tredje parts konto ("Kontot"), får du använda en Spelserver endast för dina privata icke-kommersiella syften genom att ansluta till den med en auktoriserad, oförändrad Spelklient. Du får inte använda eller ansluta till en Spelserver för andra syften eller i samband med någon annan programvara, och annan access eller användning utanför det utryckliga användningsområdet för denna licens kan utgöra ett intrång i WB Games' immateriella rättigheter. Denna licens ger ingen äganderätt till Spelet (inklusive men utan begränsning till Spelservern) och skall inte tolkas som en försäljning av några rättigheter till Spelet. Licensen är icke-överlåtbar och försök till överlåtelse i strid mot detta stadgande skall vara ogiltigt. Alla rättigheter, anspråk och intressen i och till Spelet och exemplar därav (inklusive men utan begränsning all titlar, datakod, teknik, teman, objekt, karaktärer, karaktärers namn, historier, dialog, slagord, platser, koncept, konstverk, musik, etc.) ägs av WB Games eller dess licensgivare.

2.                  Ändringar i Avtal och Spel. WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, uppdatera detta Avtal efter eget gottfinnande, och du kan komma att bli tillfrågad att granska och godkänna den reviderade versionen av dessa Allmänna villkor när de har trätt i kraft. Om du inte accepterar de reviderade Allmänna villkoren, kommer du inte att tillåtas att fortsätta spela Spelet. Om du vid något tillfälle inte längre kan uppfylla villkoren i de då aktuella Allmänna villkoren, måste du säga upp detta Avtal och omedelbart avbryta all fortsatt åtkomst till Spelservern. WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, komma att ändra, modifiera, avbryta eller avsluta någon del av Spelet när som helst. WB Games kan också komma att införa begränsningar på vissa funktioner eller begränsa din tillgång till delar av eller hela Spelet utan förvarning.

3.                  Ägande. Du förstår och accepterar att Spelet ägs av WB Games och/eller WB Games dotterbolag och/eller licensgivare. Dessutom, förstår och godkänner du att du inte har något intresse, ekonomiskt eller på annat sätt, i någon funktion eller innehåll som finns i Spelet, inklusive utan men begränsning i några föremål i spelet eller spelvaluta. Du får inte köpa, sälja eller byta några föremål i spelet eller spelvaluta mot något av värde i den verkliga världen utan WB Games uttryckliga skriftliga tillstånd. Alla transaktioner eller köp av innehåll och/eller föremål i spelet köps från Microsoft Xbox LIVE eller andra av WB Games auktoriserade tjänster från utomstående parter, och inte från WB Games.

4.                  Avstängning/Radering av Konto. WB Games får, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, avbryta, avsluta, ändra eller ta bort din tillgång till spelet när som helst efter eget gottfinnande, med eller utan förvarning.

5.                  Finansiella transaktioner. Du bekräftar och accepterar att alla transaktioner kommer att hanteras genom den part som är värd/hanterar för ditt Entertainment System, och kommer att genomföras i enlighet med alla Användarvillkor, Policys och Riktlinjer för det företaget. Du bekräftar att alla transaktioner kommer att underlättas av Microsoft Xbox LIVE eller av WB Games auktoriserad utomstående tjänsteleverantör och inte från WB Games. Du accepterar att WB Games kan komma att lämna ut dina uppgifter såsom beskrivs i Avsnitt 7 nedan, inklusive information om din bokföring, till tredje parter i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål.

6.                  Uppförandekod. Du accepterar att du kommer att följa WB Games Uppförandekod, införlivat häri genom denna referens, och alla tillämpliga lagar i samband med din användning av Spelet och Spelserven.

7.                  Integritetspolicy och utlämnande av uppgifter. WB Games ägs av Warner Bros Entertainment-koncernen ("Warner Bros") och tillämpar dess sekretessregler. I händelse att du väljer att ge någon personlig information, bekräftar du att du har läst och förstått Warner Bros Integritetspolicy ("Integritetspolicy"), som utgör en del av detta Avtal och godkänner att dina uppgifter får samlas in, användas och lämnas ut såsom beskrivs i Integritetspolicyn. Du förstår att WB Games kan, med eller utan meddelande till dig, lämna ut din(a) Internet Protocol (IP) adress(er), personuppgifter, chatt-loggar, betalningsinformation och andra uppgifter om dig och din verksamhet till tredje part, som svar på en begäran från polis, ett domstolsbeslut eller annan juridisk process eller om WB Games tror att detta kan skydda din säkerhet eller andras säkerhet. Om du är en användare utanför USA, accepterar du även att överföring av data sker till USA. Du har rätt att en gång per år utan kostnad få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. För att begära sådan information, skicka en skriftlig, undertecknad begäran till.

8.                  Kommunikation inom Spelet. Du förstår och accepterar att WB Games, dess närstående bolag och dess underleverantörer får övervaka, registrera, granska, ändra och/eller lämna ut din kommunikation i spelet för marknadsföring, marknadsföringsundersökning, övervakning av efterlevnaden av detta Avtal, Licensavtalet, Uppförandekoden och Integritetspolicyn och andra ändamål som WB Games anser vara nödvändiga från tid till annan. WB Games, dess närstående bolag och dess underleverantörer har ingen skyldighet att övervaka kommunikationer i spelet.

9.                  Rättsmedel. Du bekräftar att WB Games kan lida skada om du bryter mot någon av bestämmelserna om ägande, den beviljade licensen eller begränsningar av licensen. I händelse av ett sådant brott, skall WB Games ha rätt att ansöka om förbudsföreläggande och/eller en dom avseende fullgörande av avtalsförpliktelser och sådana andra och ytterligare avhjälpanden som kan vara tillämpliga.

10.              Garantifriskrivning. Spelservrarna görs tillgängliga, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag utesluts härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.

11.              Ansvarsbegränsning .

a.                   Varken du, WB Games, dess ledning, moderbolag, närstående bolag eller entreprenörer är ansvariga för följdskador eller indirekt förlust enligt eller i samband med dessa Allmänna villkor, eller något motsvarande avtal, oavsett om ansvar uppstår enligt lag eller med anledning av avtalsbrott, utomobligatoriska skadeståndsgrunder (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad skyldighet, vilseledande eller på annat sätt.

b.                  Ingenting i dessa Allmänna villkor kommer att utesluta eller begränsa någon parts ansvar:

(i)                 för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;

(ii)               för dödsfall eller personskada som orsakats av dess vårdslöshet;

(iii)             for gross negligence;

(iv)             enligt ersättningsbestämmelsen i avsnitt 12; eller

(v)               för annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

12.              Skadeersättning. Du accepterar härmed att försvara, ersätta och hålla WB Games, dess ledning, moderbolag, närstående bolag, filialer, och entreprenörer, från och mot alla anspråk, ansvar, skador, förlust eller kostnad (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår som resultatet av, härrör från eller har samband med någon överträdelse av avsnitt 1 som du gör dig skyldig till.

13.              Användarinnehåll. "Användarinnehåll" avser kommunikation, bilder, ljud och allt material och information som du eller någon som använder ditt Konto bidrar till genom Spelet eller någon WB Games relaterad webbplats, inklusive men utan begränsning återkoppling av Spelet. Du ger härmed WB Games en evig, oåterkallelig, global, betald, icke-exklusiv, licens, inklusive rätten att vidarelicensiera till tredje part, och rätt att reproducera, fixera, anpassa, ändra, översätta, formatera, skapa härledda verk från, tillverkning, införa i omlopp, publicera, distribuera, sälja, licensiera, licensiera, överföra, hyra ut, leasa, överföra, strömma, offentligt visa, offentligt framföra, ge tillgång till elektroniskt, sända, överföra till allmänheten via telekommunikation, visa, utföra, in i datorns minne, och användning av och rutiner sådant Användarinnehåll, samt alla modifierade och härledda verk om detta. Du försäkrar härmed och garanterar att du har, och har dokumentation för att fastställa alla nödvändiga rättigheter att bevilja licens refererat i föregående mening. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar, avsäger du dig härmed alla ideella rättigheter, konstnärliga rättigheter, uthyrningsrättigheter och liknande rättigheter (om några) du kan ha i något Användarinnehåll. Du garanterar att du inte kommer att försöka verkställa några ideella rättigheter, konstnärliga rättigheter, uthyrningsrätter och liknande rättigheter (om några) du kan ha i något Användarinnehåll mot WB Games.

14.              Påståenden om Intrång. Om du anser att något innehåll som visas på Spelservern, i Spelet, eller på WB Games webbplats gör intrång i dina immateriella rättigheter, vill vi på Warner höra från dig. Vänligen skicka följande information skriftligen till den Upphovsrättsansvarige på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

a.                   ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

b.                  en beskrivning av de immateriella rättigheter som du anser har gjorts intrång i;

c.                   den exakta URL-adressen, eller en beskrivning av varje plats där påstådda kränkande materialet finns;

d.                  ett uttalande av dig att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte har godkänts av dig, din agent eller följer av tillämplig lag;

e.                   din elektroniska eller fysiska signatur eller den elektroniska eller fysiska signatur från den person som är behörig att agera å dina vägnar; och

f.                   ett uttalande av dig att informationen i ditt meddelande är korrekt, att du är upphovsrättsinnehavaren, eller befullmäktigad att agera för innehavaren av den immateriella rättighetens räkning.

15.              Patchar och Uppdateringar. WB Games får införa patchar och göra uppdateringar och ändringar (var och en benämnd "Uppdatering") av Spelet när som helst, och spelupplevelsen kan ändras efter installationen av en Uppdatering.

16.              Uppsägning. Detta Avtal gäller tills vidare till dess att det är uppsagt. Du kan säga upp detta Avtal genom att avinstallera Spelet. WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, säga upp detta Avtal med eller utan förvarning genom att förbjuda Kontot. Alla Avsnitt av detta Avtal som till sin natur bör överleva uppsägning kommer att leva vidare, inklusive utan begränsning Avsnitt 3, 5, 7-13, 16 och 17.

17.              Tvistelösning och Tillämplig lag.

a.                   Tolkning, giltighet och fullgörande av dessa Allmänna villkor och de utomobligatoriska förpliktelser som uppstår från eller i samband med dessa Allmänna villkor, skall regleras av lagen i det land du har din hemvist.

b.                  Alla åtgärder eller förhandlingar som framställs för att döma eventuella tvister som rör dessa Allmänna villkor eller Spelet skall omfattas av den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i det land där du hemvist (om inte annat skriftligen avtalats av båda parter).

18.              Övrigt. De villkor som anges i detta Avtal, inklusive Garantifriskrivningen, Ansvarsbegränsning och Skadeersättning är grundläggande delar för förutsättningen för avtalet mellan WB Games och dig. WB Games skulle inte kunna erbjuda Spelet (inklusive utan begränsning Spelservrarna) på ekonomiska villkor utan sådana begränsningar. Sådan Garantifriskrivning, Ansvarsbegränsning och bestämmelser avseende skadeersättning gäller till förmån för WB Games licensgivare, efterträdare och övertagare. Du accepterar att du inte anses vara, och får inte företräda dig själv som, en agent, anställd, konsortium eller partner till WB Games. Du får inte överlåta detta Avtal, helt eller delvis, utan WB Games föregående skriftliga tillstånd och eventuella försök till överlåtelse i strid med denna bestämmelse skall vara ogiltiga. WB Games får överlåta detta Avtal eller någon av de rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan ditt medgivande när som helst. Inget avstående från någon försummelse, villkor eller brott mot detta Avtal skall utgöra en avsägelse av någon annan försummelse, villkor eller brott mot detta Avtal, oavsett om de är av liknande karaktär eller på annat sätt. Alla bestämmelser som befinns vara olagliga av en domstol eller tillsynsmyndigheten som har jurisdiktion skall anses vara skilt från Avtalet, men sådant avskiljande skall inte ha någon inverkan på verkställbarheten av övriga bestämmelser i Avtalet. Detta Avtal, som innehåller alla tillämpliga dokument som nämns häri, utgör hela Avtalet mellan dig och WB Games med avseende på Spelservrar och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och WB Games som hör till Spelservrar. Du måste själv anskaffa alla nödvändiga hjälpmedel, verktyg och utrustning som behövs för att spela Spelet, inbegripet lämplig datorutrustning och Internet-anslutning, på egen risk och bekostnad. Under inga omständigheter ska WB games hållas ansvarigt för bristande prestanda till följd av orsaker utanför WB Games rimliga kontroll, inklusive men utan begränsning: force majeure, krig, terrorism, upplopp, embargon, handlingar av civila eller militära myndigheter, brand, översvämning, olyckor, strejker eller brist på transportmöjligheter, bränsle, energi, arbetskraft eller material.

Ditt köp av Spelet utgör ett avtal om tillhandahållande av tjänster som kommer att påbörjas omedelbart när du klickar på "Jag Accepterar" nedan. När tjänsterna påbörjas förlorar du rätten, enligt lagstiftningen i ditt land som implementerar Distansförsäljningsdirektivet 97/7/EG, att frånträda avtalet.