Sweden - End User License Agreement - XBOX 360

12/01/11

Sweden

GOTHAM CITY IMPOSTORS

Licensavtal för Användare

Senast uppdaterad: September 2011

DETTA AVTAL ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL; VÄNLIGEN LÄS DET NOGGRANT.  Välkommen till Gotham City Impostors. WB Games Inc. ("WB Games") är stolt att erbjuda dig tillgång till Gotham City Impostors programvara (tillsammans med alla eventuella uppdateringar, "Spelklienten") att använda tillsammans med online komponenten av Gotham City Impostors (en "Spelserver").  Tillsammans, utgör Spelservern och Spelklienten Gotham City Impostors ("Spelet").  Detta licensavtal för Användare ("Licensavtalet" eller "Avtalet") styr din användning av Spelklienten, emedan Gotham City Impostors Allmänna villkor ("Allmänna villkor"), införlivat häri genom denna referens, styr din användning av Spelservern.  Genom att klicka "Jag accepterar" undertill, eller genom att installera eller använda Spelklienten, accepterar du att vara bunden av bestämmelserna av detta Licensavtal och de Allmänna villkoren.

1.                  Beviljande av Begränsad Licens . Spelklienten är licensierad, inte såld. Villkorat av ditt avtal med och din fortsatta efterlevnad av detta Licensavtal, WB Games beviljar dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke överförbar, personlig licens att (a) nedladda och installera Spelklienten till en Microsoft Xbox 360 video game and entertainment system (ett "Underhållningssystem") som tillhör dig, och (b) använda Spelklienten endast i samband med en Spelserver för icke-kommersiella nöjessyften. Ovanstående Licens tillåter inte dig att göra något av följande, och du är överens om att brott mot någon av följande licensbegränsningar kommer att utgöra ett intrång i WB Games immateriella rättigheter:

a.                   Du får inte sälja, licensiera eller överlåta Spelklienten, eller reproduktioner eller modifieringar därav, till någon person eller enhet;

b.                  Du får inte utveckla, distribuera eller administrera en server eller programvara som utformats för att interagera med Spelklientent eller att omdirigera eller konkurrera med de kommunikationsprotokoll som används av WB Games;

c.                   Du får inte ändra Spelklienten eller någon del av;

d.                  Du får varken själv, eller tillåta andra att kopiera, översätta, dekonstruera, utröna källkoden till, ändra, ta isär, dekompilera, bakåtutveckla, eller skapa härledda verk baserade på Spelklienten eller någon del därav förutom i den utsträckning det är tillåtet enligt lag;

e.                   Du får inte utveckla, distribuera eller använda något tredje part program utformat för att påverka spelupplevelsen av Spelet, inklusive men utan begränsning, botar, fusk, hacka eller annan programvara som utformats för att ge en spelare en fördel;

f.                   Du får inte utnyttja Spelet, eller någon del därav, för något kommersiellt syfte;

g.                   Du får inte ansluta till en Spelserver, utom med hjälp av en auktoriserad, omodifierad Spelklient genom Microsoft Xbox LIVE service eller annan av WB Games auktoriserad utomstående tjänsteleverantör såsom vidare framgår häri; eller

h.                  Du får inte använda Spelklienten till att ansluta till en server eller annan tjänst än en Spelserver via Microsoft Xbox LIVE eller annan av WB Games auktoriserad utomstående tjänsteleverantör.

Licensen som beviljas häri ger ingen rätt eller ägande i spelet (inklusive, utan begränsning Spelklienten) och bör inte tolkas som en försäljning av rättigheterna till Spelet. Alla rättigheter, intressen i och till Spelet och någon och alla kopior därav (inklusive utan begränsning någon och alla titlar, datakod, teknik, teman, objekt, karaktärer, namn på karaktärer, berättelser, dialog, slagord, platser, koncept, konst, musik, etc.) ägs av WB Games eller dess licensgivare.

2.                  Avtalstid. Detta Licensavtal gäller tills avtalet sägs upp, och de bestämmelser som genom sin karaktär bör överleva uppsägning skall trots uppsägningen överleva denna, inklusive, utan begränsning de bestämmelser som tar upp licensbegränsningar, friskrivning från garantier, begränsning av skadeståndsansvar, skadeersättning och ägande. Du kan säga upp detta Licensavtal när som helst genom att permanent förstöra alla kopior av Spelet och tillhörande dokumentation i din ägo, inklusive utan begränsning någon och alla Spelklienter under din omvårdnad eller kontroll. WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, säga upp detta Avtal när som helst efter eget gottfinnande genom att underrätta dig, inklusive utan begränsning genom e-post meddelande till den senaste e-postadress eller speltjänst konto som du lämnat. Vid uppsägning av detta Avtal, måste du förstöra alla kopior av Spelet och tillhörande dokumentation i din ägo, inklusive utan begränsning någon och alla Spelklienter under din vårdnad eller kontroll.

3.                  Äganderätt. Du accepterar att, mellan dig och WB Games, äger WB Games och ska fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till Spelet, alla exemplar av dessa, och allt innehåll däri. Spelet är skyddat av upphovsrättslagar i USA, internationella överenskommelser och andra lagar. Spelet kan innehålla material som licensieras av tredje part, och licensgivare av detta material vilka är tredje parters förmånstagare för detta Avtal med rätt att hävda sina rättigheter mot dig om du bryter mot detta Avtal.

4.                  Samtycke till Observation/Monitor. När Spelet är igång, kan WB Games, dess närstående bolag eller dess underleverantörer kontrollera ditt Underhållningssystem efter användning som bryter mot 1 §. Du ger härmed WB games, dess närstående bolag och dess underleverantörer tillstånd att observera ditt Underhållningssystem i syfte att identifiera sådan användning och kommunicera eventuella överträdelser till WB Games. WB Games, dess närstående bolag och dess underleverantörer har ingen skyldighet att observera och kontrollera systemet.

5.                  Garantifriskrivning.  Spelservrarna görs tillgängliga, i den utsträckning tillåtet enligt lag, i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag utesluts härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda

6.                  Ansvarsbegränsning.

a.                   Varken du, WB Games, dess ledning, moderbolag, närstående bolag eller entreprenörer är  ansvariga för följdskador eller indirekt förlust enligt eller i samband med detta Licensavtal, eller något motsvarande avtal, oavsett om ansvar uppstår enligt lag eller med anledning av avtalsbrott, utomobligatoriska skadeståndsgrunder (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad skyldighet, vilseledande eller på annat sätt.

b.                  Ingenting i dessa Allmänna villkor kommer att utesluta eller begränsa någon parts ansvar:

(i)                 för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;

(ii)               för dödsfall eller personskada som orsakats av dess vårdslöshet;

(iii)             för grov vårdslöshet;

(iv)             under ersättningsbestämmelsen i avsnitt 7; eller

(v)               för annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

7.                  Skadeersättning. Du accepterar härmed att försvara, ersätta och hålla WB Games, dess ledning, moderbolag, närstående bolag, filialer, och entreprenörer, från och mot alla anspråk, ansvar, skador, förlust eller kostnad (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår som resultatet av, härrör från eller har samband med någon överträdelse av avsnitt 1 som du gör dig skyldig till.

8.                  Förändringar av Avtalet och Spelet. WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, uppdatera detta Avtal efter eget gottfinnande, och du kan komma att bli tillfrågad att granska och godkänna den reviderade versionen av detta Licensavtal när det har trätt i kraft. Om du inte accepterar det reviderade Licensavtalet, kommer du inte att tillåtas att fortsätta spela Spelet. Om du vid något tillfälle inte längre kan uppfylla villkoren i det då aktuella Licensavtalet, måste du säga upp detta Licensavtal enligt Avsnitt 2 och omedelbart upphöra att använda Spelet. WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, komma att ändra, modifiera, avbryta eller avsluta någon del av Spelet när som helst. WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, också komma att införa begränsningar på vissa funktioner eller begränsa din tillgång till delar av eller hela Spelet utan förvarning. Du har inte något intresse, vare sig ekonomiskt eller på annat sätt, i någon funktion eller innehåll som finns i Spelet.

9.                  Patchar och Uppdateringar. WB Games får införa patchar och göra uppdateringar och ändringar (var och en benämnd "Uppdatering") av Spelet när som helst, inklusive Uppdatering av Spelklienten installerad i ditt Underhållningssystem. Uppdatering är inte valfritt. Du accepterar att WB Games kan komma att distribuera och installera uppdateringar på distans, med eller utan din vetskap och du ger härmed ditt godkännande till WB Games att ladda ner och införa sådana Uppdateringar.

10.              Rättsmedel. Du bekräftar att WB Games kan lida skada om du bryter mot någon av bestämmelserna om ägande, den beviljade licensen eller begränsningar av licensen. I händelse av ett sådant brott, skall WB Games ha rätt att ansöka om föreläggande och/eller en dom avseende fullgörande av avtalsförpliktelser och sådana andra och ytterligare avhjälpanden som kan vara tillämpliga.

11.              Varning för epileptiska anfall. En mycket liten andel av människor upplever epileptiska anfall när de utsätts för vissa ljus mönster eller blinkande lampor. Exponering för dessa mönster eller bakgrunder på en TV eller när du spelar tv-spel kan ge upphov till ett epileptiskt anfall hos dessa individer. Om du eller någon i din familj, har epilepsi, rådfråga din läkare innan du spelar. Om du upplever yrsel, synförändringar, ögon- eller muskelryckningar, förlust av medvetandet, desorientering, ofrivilliga rörelser eller konvulsioner medan du spelar spelet, avbryta användningen omedelbart och rådfråga din läkare.

12.              Tvistelösning och Tillämplig lag.

a.                   Tolkning, giltighet och fullgörande av detta Licensavtal och de utomobligatoriska förpliktelser som uppstår från eller i samband med detta Licensavtal, skall regleras av lagen i det land du har din hemvist.

b.                  Alla åtgärder eller förhandlingar som framställs för att döma eventuella tvister som rör detta Licensavtal eller Tjänsten skall omfattas av den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i det land du hemvist (om inte annat skriftligen avtalats av båda parter).

13.              Bestämmelsers ogiltighet. Du och WB Games accepterar att om någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig, eller icke-verkställbar, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället skall denna bestämmelse jämkas och återstoden av Avsnittet skall vara fullt giltigt.

14.              Övrigt. De villkor som anges i detta Avtal, inklusive Garantifriskrivningen, Ansvarsbegränsning och Skadeersättning är grundläggande delar för förutsättningen för avtalet mellan WB Games och dig. WB Games skulle inte kunna erbjuda Spelet (inklusive utan begränsning Spelklienten) på ekonomiska villkor utan sådana begränsningar. Sådan Garantifriskrivning, Ansvarsbegränsning och bestämmelser avseende skadeersättning gäller till förmån för WB Games licensgivare, efterträdare och övertagare. Du accepterar att du inte anses vara, och får inte företräda dig själv som, en agent, anställd, konsortium eller partner till WB Games. Du får inte överlåta detta Avtal, helt eller delvis, utan WB Games föregående skriftliga tillstånd och eventuella försök till överlåtelse i strid med denna bestämmelse skall vara ogiltiga. WB Games får överlåta detta Avtal eller någon av de rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan ditt medgivande när som helst. Inget avstående från någon försummelse, villkor eller brott mot detta Avtal skall utgöra en avsägelse av någon annan försummelse, villkor eller brott mot detta Avtal, oavsett om de är av liknande karaktär eller på annat sätt. Alla bestämmelser som befinns vara olagliga av en domstol eller tillsynsmyndigheten som har jurisdiktion skall anses vara skilt från Avtalet, men sådant avskiljande skall inte ha någon inverkan på verkställbarheten av övriga bestämmelser i Avtalet. Detta Avtal, som innehåller alla tillämpliga dokument som nämns häri, utgör hela Avtalet mellan dig och WB Games med avseende på Spelklient och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och WB Games som hör till Spelklienter. Du försäkrar att du kommer att rätta dig efter alla tillämpliga lagar avseende Spelklienten och detta Avtal, inklusive men utan begränsning till exportlagstiftning. Du måste själv anskaffa alla nödvändiga hjälpmedel, verktyg och utrustning som behövs för att spela Spelet, inbegripet lämplig datorutrustning och Internet-anslutning, på egen risk och bekostnad.

Ditt köp av Spelet utgör ett avtal om tillhandahållande av tjänster som kommer att påbörjas omedelbart när du klickar på "Jag Accepterar" nedan. När tjänsterna påbörjas förlorar du rätten, enligt lagstiftningen i ditt land som implementerar Distansförsäljningsdirektivet 97/7/EG, att frånträda avtalet.