Poland - Terms of Service - XBOX 360

11/29/11

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

GOTHAM CITY IMPOSTORS

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2011 r.

NINIEJSZA UMOWA MA CHARAKTER PRAWNIE WIĄŻĄCEGO ZOBOWIĄZANIA; PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ. Witamy w Gotham City Impostors. Spółka WB Games Inc. („WB Games") z ogromną przyjemnością udostępnia usługę on-line („Serwer Gier"), przeznaczoną do działania wraz z autoryzowanym, niezmodyfikowanym egzemplarzem oprogramowania gry Gotham City Impostors, zainstalowanym na konsoli Microsoft Xbox 360 video game and entertainment system Użytkownika („Konsola") (wraz z aktualizacjami „Klient Gry"). Łącznie, Serwer Gry i Klient Gry stanowią grę Gotham City Impostors („Gra"). Niniejsze Warunki korzystania z usługi („Warunki Korzystania z Usługi" lub „Umowa") określają zasady korzystania przez Użytkownika z Serwera Gry, natomiast Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA"), włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie, reguluje zasady korzystania przez Użytkownika z Klienta Gry. Kliknięcie na poniższy przycisk „Akceptuję" lub połączenie się z Serwerem Gry lub korzystanie z niego jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i EULA.

1.      Udzielenie ograniczonej licencji na korzystanie z Serwera Gry . Pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na warunki niniejszej Umowy oraz ich przestrzegania oraz pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wszystkich umów i wskazówek wymaganych przez Microsoft lub niezależnych usługodawców zatwierdzonych przez WB Games, w celu korzystania z Microsoft Xbox LIVE account Użytkownika lub zatwierdzonego przez WB konta osoby trzeciej („Konto"), Użytkownik może korzystać z Serwera Gier wyłącznie do własnych niekomercyjnych celów rozrywkowych, poprzez uzyskiwanie doń dostępu za pośrednictwem autoryzowanego, niezmodyfikowanego Klienta Gry. Użytkownik nie może korzystać z Serwera Gier w żadnym innym celu ani w zestawieniu z żadnym innym oprogramowaniem, a wszelkie przypadki dostępu do Serwera Gry lub korzystania z Serwera Gry poza wyraźnym zakresem niniejszej licencji mogą stanowić naruszenie praw własności intelektualnej WB Games. Licencja przyznana w niniejszych Warunkach nie stanowi podstawy do przyznania Użytkownikowi tytułu do Gry ani prawa własności do Gry (w tym, między innymi, do Serwera Gry) i nie powinna być interpretowana jako sprzedaż praw do Gry. Udzielona licencja nie podlega przeniesieniu, a wszelkie próby przeniesienia licencji z naruszeniem niniejszego postanowienia będą nieważne. Wszystkie prawa i tytuły do Gry i jej wszystkich egzemplarzy (w tym bez ograniczeń wszelkie tytuły, kody komputerowe, technologie, tematy, przedmioty, postaci, imiona postaci, historie, dialogi, powiedzonka, lokalizacje, pomysły, grafika, muzyka, itp.), a także korzyści z ich tytułu, należą do spółki WB Games lub licencjodawców WB Games.

2.      Zmiany Umowy i Gry. WB Games może aktualizować niniejszą Umową wedle własnego uznania, przy czym Użytkownik może zostać poproszony o zapoznanie się i zaakceptowanie Warunków Korzystania z Usługi w zmienionej wersji, po jej wejściu w życie. W razie nieprzyjęcia przez Użytkownika zmienionej wersji Warunków Korzystania z Usługi, Użytkownikowi nie będzie wolno dłużej grać w Grę. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Użytkownik nie będzie mógł dłużej przestrzegać warunków obowiązujących w tym czasie Warunków Korzystania z Usługi, będzie zobligowany do wypowiedzenia niniejszej Umowy i bezzwłocznego zaprzestania łączenia się z Serwerem Gry w jakikolwiek sposób. WB Games może zmienić, zmodyfikować, zawiesić lub zaprzestać jakiegokolwiek aspektu Gry po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. WB Games może również wprowadzić ograniczenia co do pewnych cech lub dostępu do pewnych części lub do całości Gry po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.

3.      Własność . Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Gra jest własnością WB Games i/lub podmiotów powiązanych WB Games i/lub licencjodawców WB Games. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i uznaje, że nie ma żadnych praw, finansowych ani innych, do jakiejkolwiek funkcji lub treści zawartej w Grze, w tym, między innymi, do przedmiotów lub walut występujących w Grze. Użytkownik nie jest uprawniony do nabywania, sprzedawania lub obracania żadnymi przedmiotami lub walutami występującymi w Grze w zamian za jakiekolwiek korzyści majątkowe, bez wyraźnej zgody WB Games, wyrażonej na piśmie. Wszystkie transakcje realizowane w ramach Gry lub nabycia treści i/lub elementów są transakcjami i nabyciami realizowanymi w ramach usługi Microsoft Xbox LIVE  lub innych usług świadczonych przez niezależnych usługodawców zatwierdzonych przez WB Games, a nie przez WB Games.

4.      Zawieszenie/Likwidacja Konta. WB Games może zawiesić, zakończyć, zmodyfikować lub zlikwidować dostęp Użytkownika do Gry wedle własnego uznania, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.

5.      Transakcje finansowe . Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że wszystkie transakcje będą obsługiwane przez stronę będącą hostem Konsoli Użytkownika, i będą realizowane zgodnie z Warunkami Korzystania, Polityką i Wkazówkami tego podmiotu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie transakcje będą realizowane za pośrednictwem usługi Microsoft Xbox LIVE lub niezależnych usługodawców zatwierdzonych przez WB Games, a nie przez WB Games. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WB Games może przekazywać osobom trzecim informacje na temat Użytkownika w sposób opisany w punkcie 7 poniżej, w tym informacje o rozliczeniach finansowych Użytkownika, jeżeli jest to niezbędne w tym celu.

6.      Kodeks Etyczny. W związku z korzystaniem z Gry i Serwera Gry, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Kodeksu Etycznego WB Games.

7.      Polityka zachowania prywatności i ujawnianie informacji . WB Games jest własnością Warner Bros. Entertainment Group („Warner Bros.") i stosuje taką samą politykę zachowania prywatności, jak Warner Bros. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się podać jakiekolwiek informacje umożliwiające jego identyfikację, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką zachowania poufności ("Polityka zachowania poufności") stanowiącą część niniejszej Umowy, i ją rozumie, oraz, że wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji na swój temat w sposób wskazany w Polityce zachowania poufności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WB Games może, uprzedzając o tym Użytkownika lub nie, ujawnić adres(y) IP Użytkownika, dane osobowe Użytkownika, zapisy chatu, informacje na temat płatności lub inne informacje na temat Użytkownika i działań podejmowanych przez Użytkownika osobom trzecim, w odpowiedzi na żądanie organów ścigania, nakaz sądu lub w ramach innej procedury prawnej lub jeżeli WB Games uzna, że czyniąc tak może chronić bezpieczeństwo Użytkownika lub bezpieczeństwo innych. Jeżeli Użytkownik jest użytkownikiem spoza Stanów Zjednoczonych, wyraża zgodę na przesłanie danych Użytkowników do Stanów Zjednoczonych.

8.      Wiadomości przesyłane w ramach Gry . Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że WB Games, podmioty powiązane WB Games oraz wykonawcy WB Games mogą monitorować, zapisywać, przeglądać i/lub ujawniać wiadomości przesłane w ramach Gry w celach marketingowych, promocyjnych, badawczych, w celu monitorowania przestrzegania niniejszej Umowy, EULA, Kodeksu Etycznego, Polityki Prywatności oraz w innych celach, które WB Games uzna w danym czasie za niezbędne. WB Games, podmioty powiązane WB Games oraz wykonawcy WB Games nie są zobowiązani do monitorowania wiadomości przesyłanych w ramach Gry.

9.      Środki prawne . Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WB Games może ponieść niemożliwą do naprawienia szkodę, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień regulujących kwestie własności, postanowień udzielonej licencji lub ograniczeń licencyjnych. W przypadku wystąpienia takiego naruszenia, WB Games będzie uprawniona do wystąpienia o zabezpieczenie roszczeń i/lub nakaz wykonania zobowiązań umownych oraz stosowne inne i dalej idące zabezpieczenia.

10.  Wyłączenie gwarancji. Serwery Gry są udostępniane, w prawnie przewidzianym zakresie, na zasadzie „w stanie w jakim są" oraz „w miarę dostępności". O ile prawo na to zezwala, wszelkie gwarancje, tak wyraźne jak dorozumiane, zostają wyłączone.

11.  Ograniczenia odpowiedzialności.

a.       Ani Użytkownik, ani WB Games, dyrektorzy tej spółki, jej podmiot dominujący, podmioty powiązane, wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za straty wynikowe ani pośrednie z niniejszych Warunków Korzystania z Usługi lub w związku z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usługi, ani też z jakiejkolwiek umowy towarzyszącej lub w związku z nią, na podstawie ustawowej, w wyniku naruszenia kontraktu, odpowiedzialności deliktowej (w tym za niedbalstwo), naruszenia obowiązku ustawowego, nieprawdziwego oświadczenia lub z jakiegokolwiek innego tytułu.

b.      Żaden z zapisów niniejszych Warunków Korzystania z Usługi nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności żadnej ze stron:

(i)        za czyny z winy umyślnej;

(ii)       za śmierć lub uszkodzenia ciała w wyniku niedbalstwa;

(iii)      na podstawie zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej w Punkcie 12; lub

(iv)      z tytułu jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu lub ograniczeniu na podstawie prawa.

12.  Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej. Użytkownik niniejszym zgadza się bronić i zwolnić z odpowiedzialności odszkodowawczej WB Games, dyrektorów tej spółki, jej podmiot dominujący, podmioty zależne i wykonawców na wypadek jakichkolwiek roszczeń, odpowiedzialności, uszkodzeń, szkód, strat lub wydatków (w tym uzasadnionych honorariów prawników), powstałych w wyniku naruszenia przez Użytkownika Punktu 1, na skutek takiego naruszenia lub w związku z nim.

13.  Treści Użytkownika. „Treści Użytkownika" oznaczają wszelkie wiadomości, obrazy, dźwięki oraz wszelkie materiały i informacje, które Użytkownik lub osoba korzystająca z Konta Użytkownika przekaże za pośrednictwem Gry lub strony internetowej powiązanej z WB Games, w tym, między innymi, opinie na temat Gry. Użytkownik niniejszym udziela WB Games obowiązującej na całym świecie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony wraz z prawem podlicencjonowania na rzecz osób trzecich, oraz prawa do powielania, utrwalania, adaptowania, modyfikowania, tłumaczenia, zmieniania formatu, tworzenia dzieł zależnych, produkowania, wprowadzania do obiegu, publikowania, dystrybuowania, sprzedawania, licencjonowania, podlicencjonowania, zbywania, wynajmowania, oddawania w leasing, transmitowania Treści Użytkownika oraz dzieł zależnych powstałych na ich podstawie, nadawania Treści Użytkownika oraz dzieł zależnych powstałych na ich podstawie za pośrednictwem przekazu strumieniowego, publicznego eksponowania, zapewniania elektronicznego dostępu do Treści Użytkownika oraz dzieł zależnych powstałych na ich podstawie, nadawania, przekazywania publiczności za pośrednictwem telekomunikacji, eksponowania, wykonywania, zapisywania w pamięci komputera, oraz wykorzystywania i stosowania takich Treści Użytkownika oraz dzieł zależnych powstałych na ich podstawie. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że ma oraz posiada dokumentację niezbędną do ustanowienia wszelkich praw niezbędnych do udzielenia licencji, o której mowa w poprzednim zdaniu. W zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich ewentualnych praw osobistych, praw autorskich, praw do wynajmu lub podobnych praw do Treści Użytkownika, które mogą przysługiwać Użytkownikowi. Użytkownik gwarantuje, że nie będzie dochodził wobec WB Games żadnych ewentualnych praw osobistych, praw autorskich, praw do wynajmu lub podobnych praw do Treści Użytkownika, które mogą przysługiwać Użytkownikowi.

14.  Roszczenia w zakresie naruszenia. Jeżeli Użytkownik uzna, że jakakolwiek treść pojawiająca się w Serwerze Gry, w Grze lub na stronie internetowej WB Games narusza prawa własności intelektualnej Użytkownika, prosimy o poinformowanie o tym Warner. Prosimy o przekazanie na piśmie następujących informacji Agentowi ds. Praw Autorskich na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

a.       imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika;

b.      opis prawa własności intelektualnej, które zdaniem Użytkownika zostało naruszone;

c.       dokładny URL lub opis każdego miejsca, w którym znajduje się materiał rzekomo powodujący naruszenie;

d.      oświadczenie Użytkownika, że Użytkownik w dobrej wierze utrzymuje, że ani Użytkownik ani jego agent nie zezwolił na użytkowanie będące przedmiotem sporu, ani że nie takie użytkowanie nie jest dopuszczone prawem;

e.       elektroniczny lub odręczny podpis Użytkownika lub elektroniczny lub odręczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Użytkownika; i

f.       oświadczenie Użytkownika, że informacje zawarte w zawiadomieniu Użytkownika są zgodne z prawdą, że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do występowania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej.

15.  Patche i aktualizacje. WB Games może w dowolnym czasie stosować patche, aktualizacje i modyfikacje (łącznie „Aktualizacje") Gry, za wiedzą Użytkownika, przy czym sposób grania może po zastosowaniu Aktualizacji ulec zmianie.

16.  Rozwiązanie Umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umową poprzez odinstalowanie Gry. WB Games może rozwiązać niniejszą Umową po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, skutkującym zablokowaniem Konta. Wszystkie Artykuły niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać również po rozwiązaniu niniejszej Umowy będą obowiązywać, w tym między innymi postanowienia punktów 3, 5, 7-13, 16 i 17.

17.  Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.

a.       Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszych Warunków Korzystania z Usługi i wszystkich zobowiązań pozaumownych wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usługi lub z nimi związanych, podlega przepisom kraju miejsca zamieszkania Użytkownika.

b.      Pozwy lub postępowania wszczęte w celu rozstrzygnięcia sporu związanego z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usługi lub z Grą będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów krajowych miejsca zamieszkania użytkownika (chyba że strony postanowią inaczej na piśmie).

18.  Postanowienia różne .  Warunki określone w niniejszej Umowie, w tym Wyłączenie gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności i Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej mają zasadnicze znaczenie dla umowy pomiędzy WB Games a Użytkownikiem. WB Games bez takich ograniczeń nie mogłaby dostarczać Gry (w tym bez ograniczeń Serwerów Gry) na zasadach komercyjnych. Postanowienia w zakresie Wyłączenia gwarancji, Ograniczenia odpowiedzialności i Zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej są postanowieniami zabezpieczającymi interesy licencjodawców, następców prawnych i cesjonariuszy WB Games. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest uznawany za agenta, pracownika, wspólnika joint venturer bądź partnera WB Games, nie będzie się również za niego podawać. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody WB Games, a jakakolwiek próba dokonania cesji z pogwałceniem niniejszego postanowienia będzie nieważna. WB Games może dokonać cesji niniejszej Umowa lub jakichkolwiek swoich praw i obowiązków z niniejszej Umowy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. Jakiekolwiek odstąpienie od egzekwowania praw z tytułu jakiegokolwiek nienależytego wykonania, warunku lub naruszenia niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne z takim odstąpieniem w jakimkolwiek podobnym lub innym przypadku. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem decyzją sądu lub regulatora, zostanie uznane za wyłączone z Umowy, jednakże okoliczność taka pozostanie bez znaczenia dla wykonalności pozostałych postanowień Umowy. Niniejsza Umowa, z uwzględnieniem wszystkich odpowiednich dokumentów włączonych do niej przez odniesienie, stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a WB Games w przedmiocie Serwerów Gry i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a WB Games w przedmiocie Serwerów Gry. Użytkownik musi dostarczyć wszelkie niezbędne urządzenia, media i sprzęt do Gry, w tym odpowiedni sprzęt komputerowy i podłączenie do internetu, na własne ryzyko i na koszt własny. W żadnym wypadku WB Games nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działania, na wystąpienie których nie ma wpływu, w tym spowodowane między innymi: przypadkami losowymi, wojnami, terroryzmem, zamieszkami, embargo, działaniami władz cywilnych i wojskowych, pożarami, powodziami, wypadkami, strajkami, brakami w zakresie środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.

Zakup Gry przez użytkownika stanowi umowę o świadczenie usług, która zostaje zawarta bezpośrednio po kliknięciu przez użytkownika poniższego przycisku „Akceptuję". Z chwilą przystąpienia użytkownika do umowy o świadczenie usług użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, co wynika z implementacji do prawa krajowego użytkownika Dyrektywy 97/7/WE w sprawie umów zawieranych na odległość.