Norway - Terms of Service - PC

12/01/11

GOTHAM CITY BEDRAGERE

TJENESTEVILKÅR

Sist oppdatert: September 2011

Denne avtalen er en juridisk bindende avtale; vennligst les den nøye igjennom.  Velkommen til Gotham City Bedragere. WB Games Inc. ("WB Games") er stolte over å gi deg tilgang til den internettbaserte tjenesten (en "Spillserver") for bruk med en autorisert, umodifisert kopi av Gotham City Bedragere-spillprogramvare installert på din/ditt personal computer (et "Underholdningssystem") (sammen med eventuelle oppdateringer, "Spillklienten").  Tilsammen utgjør Spillserveren og Spillklienten Gotham City Bedragere ("Spillet").  Disse Tjenestevilkår ("Tjenestevilkår" eller "Avtalen") regulerer din bruk av Spillserveren, mens Gotham City Bedragere "Sluttbrukervilkår", innlemmet her med denne henvisningen, regulerer din bruk av Spillklienten.  Ved å klikke "Jeg aksepterer" nedenfor, eller ved å koble til eller bruke en Spillserver, samtykker du i å være bundet av disse Tjenestevilkår og Sluttbrukervilkårene.

1.      Tildeling av en begrenset lisens til å bruke en Spillserver. Forutsatt din aksept på og kontinuerlige overholdelse av denne Avtalen og din kontinuerlige overholdelse av alle avtaler og retningslinjer som kreves av Microsoft, Steam eller tredjeparts tjenesteleverandører godkjent av WB Games for broken av din/ditt Microsoft Games for Windows - LIVE account, Steam account eller tredjepartkonto godkjent av WB Games (”Kontoen"), kan du bruke en Spillserver kun for ditt eget ikke-kommersielle underholdningsformål ved å aksessere den med en autorisert, umodifisert Spillklient. Du kan ikke bruke eller få tilgang til en Spillserver for andre formål eller i forbindelse med noen annen programvare, og enhver tilgang eller bruk utenfor det uttrykte omfanget av denne lisensen kan utgjøre et brudd på WB Games' immaterielle rettigheter.  Lisensen som er gitt her, gir ingen eiendomsrett i Spillet (inkludert, men ikke begrenset til, Spillserveren) og skal ikke tolkes som et salg av noen rettigheter til Spillet.  Lisensen som er tildelt er ikke overførbar og eventuelle forsøk på overføring i strid med denne bestemmelsen skal anses som ugyldige.  Alle rettigheter, titler og interesser i og til Spillet og alle kopier av dette (inkludert uten begrensning alle titler, programkode, teknologi, temaer, objekter, figurer, karakternavn, historier, dialog, "catchphrases", steder, konsepter, kunst, musikk, etc.) er eid av WB Games eller dets lisensgivere.

2.      Endringer i Avtalen og Spillet. WB Games kan oppdatere denne Avtalen etter eget forgodtbefinnende, og du kan bli bedt om å gjennomgå og godta den reviderte versjonen av Avtalen når denne eventuelt trer i kraft.  Hvis du ikke samtykker i de reviderte Tjenestevilkår, vil du ikke inneha tillatelse til å fortsette og spille Spillet.  Dersom du på et hvilket som helst tidspunkt ikke lenger er i stand til å overholde de til enhver tid gjeldende Tjenestevilkår, må du avslutte Avtalen og umiddelbart stoppe enhver aksessering til Spillserveren.  WB Games kan til enhver tid endre, modifisere, eller avvikle ethvert aspekt av Spillet.  WB Games kan også innføre begrensninger på visse funksjoner eller begrense din tilgang til deler eller hele Spillet uten varsel.
3.      Eierskap. Du forstår og godtar at Spillet eies av WB Games og / eller WB Games tilknyttede selskaper og / eller lisensgivere.  Videre forstår du og godtar at du ikke har noen interesse, økonomisk eller på annen måte, i en hvilken som helst funksjon av eller innhold i Spillet, inkludert, men ikke begrenset til, "in-game"-elementer eller "in-game"-valuta.  Du kan ikke kjøpe, selge eller bytte noen "in-game"- elementer eller "in-game"-valuta for noe av verdi i den virkelige verden uten WB Games' skriftlige tillatelse.  En hver "in-game"-transaksjon eller kjøp av innhold og / eller elementer er kjøpt fra Microsoft Games for Windows - LIVE service, Steam tjenesten eller tjenester fra tredjepart godkjent av WB Games , og ikke fra WB Games.

4.      Suspensjon/sletting av konto. WB Games kan suspendere, avslutte, endre eller slette din tilgang til Spillet til enhver tid etter eget forgodtbefinnende, med eller uten varsel til deg.
5.      Finansielle transaksjoner. Du erkjenner og godtar at alle transaksjoner vil bli håndtert gjennom den part som utfører "hosting" på ditt "Underholdningssystem", og vil bli utført i henhold til de Vilkår for bruk og Retningslinjer som gjelder for det foretaket.  Du erkjenner at alle transaksjoner vil bli tilrettelagt av Microsoft Games for Windows - LIVE service, Steam tjeneste eller tredjeparts tjenesteleverandører godkjent av WB Games og ikke fra WB Games.  Du samtykker i at WB Games kan dele din informasjon som beskrevet i punkt 7 nedenfor, inkludert informasjon om dine finansielle kontoer, med tredjeparter i den grad det er nødvendig for dette formålet.

6.      Etiske retningslinjer. Du godtar at du vil overholde WB Games' "Code of Conduct", innlemmet her med denne henvisningen, og alle gjeldende lover i forbindelse med din bruk av Spillet og Spillserveren.
7.      Personvern og tilgjengeliggjøring av informasjon. WB Games er eid av Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros") og deler sistnevntes retningslinjer for personvern.  I tilfelle du velger å oppgi noen personlig identifiserbar informasjon, bekrefter du at du har lest og forstår Warner Bros.' retningslinjer for personvern ("Privacy Policy"), som utgjør en del av denne Avtalen, og samtykker i at informasjonen kan samles inn, brukes og offentliggjøres som beskrevet i retningslinjene for personvern.  Du forstår at WB Games kan, med eller uten varsel til deg, gi din Internet Protocol (IP) adresse(r), personlig informasjon, samtalelogger, betalingsinformasjons og annen informasjon om deg og dine aktiviteter til tredjepart, som svar på en anmodning fra politi, rettskjennelse eller annen juridisk prosess, eller hvis WB Games mener at dette kan beskytte din sikkerhet eller sikkerheten til andre.  Hvis du er en bruker utenfor USA, samtykker du også til overføring av dine data til USA.

8.      “In-game”-kommunikasjon. Du forstår og godtar at WB Games, dets partnere og leverandører kan overvåke, registrere, gjennomgå, endre og / eller utlevere dine "in-game"-kommunikasjon i forbindelse med markedsføring, markedsundersøkelser, overvåking av overholdelse av denne Avtalen, Sluttbrukervilkårene, Code of Conduct og Privacy Policy og for andre formål som WB Games måtte anse som nødvendig til enhver tid. WB Games, dets tilknyttede selskaper og dets leverandører er ikke forpliktet til å overvåke "in-game"-kommunikasjon.
9.      Rettsmidler. Du erkjenner at WB Games kan lide uopprettelig skade hvis du bryter noen av bestemmelsene som regulerer eierskapet, innvilget lisens eller lisensbegrensninger. Ved et slikt brudd skal WB Games ha rett til å begjære midlertidig forføyning og/eller avgjørelse som pålegger spesifikk ytelse, og annet tilsvarende og ytterligere rettsmiddel i den grad det passer.

10.  Garantifraskrivelse. Spillserverene er gjort tilgjengelig, i den grad det er tillatt ved lov, på en ”som den er” ("as is") og "som tilgjengelig" (”as available”) basis. I den grad det er tillatt ved lov, er garantier av ethvert slag, uttrykte som implisitte, ekskludert.
11.  Ansvarsbegrensning.

a.       Hverken du, WB Games, dets direktører, morselskap, partnere eller leverandører er ansvarlig for eventuelt konsekvenstap eller indirekte tap under eller i forbindelse med disse Tjenestevilkår, eller annet tilknyttet avtaleforhold, enten det oppstår under lov eller oppstår som følge av kontraktsbrudd, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, villedende opplysninger eller på annen måte.

b.      Ingenting i disse Tjenestevilkår utelukker eller begrenser noen av partenes ansvar:

(i)     for svindel eller villedende opplysninger avgitt i bedragersk hensikt;

(ii)    for dødsfall eller personskade som skyldes partens uaktsomhet;

(iii)   under bestemmelsen om skadesløsholdelse i § 12; eller

(iv)   for ethvert annet ansvar som ikke kan ekskluderes fra eller begrenses ved lov.

12.  Skadesløsholdelse. Du godtar herved å forsvare og holde WB Games, dets direktører, morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper og leverandører, skadesløse mot ethvert krav, ansvar, skader, erstatning, tap eller utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) som oppstår som som følge av eller i forbindelse med ethvert brudd på § 1 som skyldes deg.

13.  Brukerinnhold. "Brukerinnhold" betyr enhver kommunikasjon, bilder, lyder, og alt materiale og informasjon som du eller noen som bruker Kontoen din, bidrar med gjennom Spillet eller ethvert nettsted tilknyttet WB Games, inkludert, men ikke begrenset til, tilbakemeldinger om Spillet. Du gir herved WB Games en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, innbetalt, ikke-eksklusiv, lisens, herunder retten til å viderelisensiere til tredjepart, og rett til å reprodusere, utbedre, tilpasse, endre, oversette, reformatere, lage avledede verk fra, produsere, innføre i sirkulasjon, publisere, distribuere, selge, lisensiere, viderelisensiere, overføre, leie ut, overføre, strømme, vise offentlig, fremføre offentlig, gi elektronisk tilgang til, kringkaste, formidle til publikum gjennom elektroniske kommunikasjonstjenester, vise, utføre, lagre i datamaskinens minne, og bruke og praktisere slikt Brukerinnhold samt alle modifiserte og avledede arbeider dertil. Herved representerer og garanterer du at du har, og har dokumentasjon til å etablere, alle nødvendige rettigheter til å tildele lisens som beskrevet i foregående setning. I den grad det tillates etter gjeldende lover, frasier du deg herved alle moralske rettigheter, artistrettigheter, leirettigheter, eller lignende rettigheter (hvis noen) du eventuelt har i Brukerinnholdet. Du garanterer at du ikke vil søke å håndheve noen moralske rettigheter, artistrettigheter, leierettigheter, eller lignende rettigheter (hvis noen) du eventuelt har i Brukerinnhold mot WB Games.
14.  Påstander om krenkelse. Hvis du mener at innhold som vises på Spillserveren, i Spillet, eller på nettstedet til WB Games krenker dine immaterielle rettigheter, ønsker vi hos Warner å høre fra deg. Vennligst send følgende informasjon skriftlig til Copyright Agenten på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

a.       ditt navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse;
b.      en beskrivelse av de immaterielle rettigheter som du hevder er krenket;

c.       den eksakte URL eller en beskrivelse av hvert sted hvor det påstått krenkende materiale befinner seg;
d.      en uttalelse fra deg om at du har god grunn til å tro om at den omstridte bruken ikke er autorisert av deg, din agent, eller loven;

e.       din elektroniske eller fysiske signatur, eller elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på dine vegne, og
f.       en uttalelse fra deg om at informasjonen i meldingen din er nøyaktig, at du er innehaveren av de immaterielle rettigheter eller er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av de immaterielle rettigheter.

15.  Patcher og oppdateringer. WB Games kan legge til patcher, oppdateringer og modifikasjoner (hver for seg en "Oppdatering") til Spillet når som helst, og "gameplay" vil kunne endres etter at en Oppdatering er lagt til.
16.  Avslutning. Denne Avtalen gjelder til den blir avsluttet. Du kan avslutte denne Avtalen ved å avinstallere Spillet.  WB Games kan avslutte denne Avtalen med eller uten forvarsel ved å stenge Kontoen. Alle punkter i denne Avtalen som etter sin natur bør videreføres etter avslutning skal videreføres, inkludert, men ikke begrenset til, punkt 3, 5, 7-13, 16 og 17.

17.  Tvisteløsning og lovvalg.

a.       Tolkningen, gyldigheten og effekten av disse Tjenestevilkår og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med disse Tjenestevilkår, skal reguleres av lovgivningen i det land hvor du har din bopel.

b.      Enhver handling eller prosess for å avgjøre tvister knyttet til disse Tjenestevilkår eller Spillet skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i det land hvor du har din bopel (med mindre annet er avtalt skriftlig av begge parter).
18.  Diverse. Vilkårene fremsatt i denne Avtalen, inkludert Garantifraskrivelser, Ansvarsbegrensninger og bestemmelser om Skadesløsholdelse, er grunnleggende elementer i grunnlaget for avtaleforholdet mellom WB Games og deg.  WB Games ville ikke være i stand til å tilgjengeliggjøre Spillet (inkludert, men ikke begrenset til, Spillservere) på kommersiell basis uten slike begrensninger. Slike Garantifraskrivelser, Ansvarsbegrensninger og bestemmelser om Skadesløsholdelse tjener til fordel for WB Games' lisensgivere, etterfølgere og stedfortredere. Du godtar at du ikke blir vurdert, og skal ikke representere deg selv, som en agent, ansatt, medeier eller partner av WB Games.  Du kan ikke overdra denne Avtalen, helt eller delvis, uten WB Games 'skriftlige samtykke, og eventuelle forsøk på overdragelse i strid med denne bestemmelsen skal være ugyldige. WB Games kan overdra denne Avtalen eller enhver av sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten ditt samtykke når som helst.   Ingen frafallelse av en forutsetning, betingelse eller misligholdskrav som følge av kontraktsbrudd skal utgjøre en frafallelse av noen annen forutsetning, betingelse eller misligholdskrav som følge av kontraktsbrudd, selv om forholdet er av lignende art eller tilsvarende. Enhver bestemmelse funnet ulovlig av en domstol eller myndighet med jurisdiksjon, skal anses for å være ugyldig, men skal ikke ha noen effekt på gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i Avtalen.  Denne Avtalen, som omfatter alle de aktuelle dokumentene nevnt her, representerer hele avtalen mellom deg og WB Games med hensyn til Spillservere og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og WB Games knyttet til Spillservere.  Du må selv tilføre alle nødvendige fasiliteter, verktøy og alt utstyr som er nødvendig for å spille Spillet, herunder hensiktsmessig datautstyr og Internett-tilkoblinger, for din egen risiko og regning.  Under ingen omstendigheter skal WB Games være ansvarlig for eventuelle feil i ytelsen som skyldes årsaker utenfor WB Games' rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til: naturkatastrofer, krig, terrorisme, opptøyer, handelsforbud, handlinger av sivile eller militære myndigheter, brann, flom, ulykker, streik, eller mangel på transporttilbud, drivstoff, energi, arbeidskraft eller materialer.

Ditt kjøp av Spillet utgjør en kontrakt for tjenesteytelsene som vil starte opp umiddelbart ved at du klikker ”Jeg aksepterer” nedenfor. Idet tjenestene starter opp, mister du retten til å avbestille tjenestene etter Direktiv 97/7/EF om forbrukervern ved fjernsalg som er implementert under ditt lands lovgivning.