Hungary - Terms of Service - PC

12/01/11

GOTHAM CITY IMPOSTORS

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Utoljára módosítva: 2011 szeptember

A JELEN SZERZŐDÉS EGY JOGILAG KÖTŐ EREJŰ SZERZŐDÉS, KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL. Üdvözöljük a Gotham City Impostors-nál. A WB Games Inc ("WB Games") büszkén ad hozzáférést Önnek ahhoz az online szolgáltatáshoz (továbbiakban "Játék Szerver") amelyen keresztül az Ön personal computer rendszerére (a továbbiakban "Szórakoztató Rendszer") engedéllyel telepített, módosítatlan Gotham City Impostors játékszoftvert (a szoftver minden további frissítéssel együtt a továbbiakban: "Játék Kliens") használni tudja. A Játék Szerver és a Játék Kliens együttesen alkotja a Gotham City Impostors játékot (továbbiakban a "Játék"). A jelen Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban "SZF" vagy a "Szerződés") rendelkezései irányadóak a Játék Szerver használatára, míg a Gotham City Impostors, jelen Szerződésben meghivatkozott és ezáltal a Szerződés részévé váló Végfelhasználói Licencia Szerződésének rendelkezései (a továbbiakban "VFLSZ") az irányadóak a Játék Kliens használatára. Az 'elfogadom' gomb megnyomásával, továbbá a Játék Kliens telepítésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés és a VFLSZ rendelkezéseit és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

1.      A Játék Szerver használatára irányuló korlátozott Licencia. A jelen Szerződés elfogadásának és a jelen Szerződés valamint minden a Microsoft, Steam vagy a WB Games által elfogadott harmadik fél szolgáltató alapján az Ön Microsoft Games for Windows - LIVE account, Steam account vagy a WB Games által elfogadott harmadik fél számlához (accounts) (a továbbiakban "Számla") szükséges szerződés és iránymutatás feltételeinek való folyamatos megfelelés alapján Ön jogosult az engedélyezett, módosítás nélküli Játék Kliens-en keresztüli hozzáférés során a Játék Szerver kizárólag saját, nem kereskedelmi szórakoztató célú használatára. Ön nem jogosult a Játék Szervert más célra használni vagy a Játék Szerverhez más célból vagy más szoftverhez kapcsolatosan kapcsolódni, a jelen licenciában pontosan meghatározott célokon kívüli hozzáférés vagy használat WB Games szellemi tulajdonjogának megsértését jelentheti. A jelen dokumentum alapján megadott licencia az Ön részére nem eredményezi a Játékra (ideértve többek között a Játék Kliensre) vonatkozó tulajdonjog megszerzését és nem tekinthető a Játékhoz fűződő bármilyen jog értékesítésének. A jelen licencia át nem ruházható és minden erre irányuló magatartás semmisnek tekintendő. A Játékhoz, illetve annak bármilyen másolatához (ideértve többek között minden címet, számítástechnikai kódot, technológiát, témát, tárgyat, karaktert, karakter nevet, történetet, dialógust, cacthphrase, helyszínt, koncepciót, műtárgyat, zenét, stb.) kapcsolódó minden jog, tulajdonjog illetve érdekeltség a WB Games-é vagy licenciába adóiké.

2.      A Szerződés és a Játék módosítása. A WB Games jogosult a jelen Szerződést, belátása szerint frissíteni. Önt ezzel kapcsolatosan felkérhetjük a SZF módosított verziójának hatályba lépését követő annak átnézésére és a rendelkezések elfogadására. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosított SZF-t, Ön nem jogosult a Játék további használatára. Amennyiben Ön valamikor nem tartja be az akkor hatályos SZF rendelkezéseit, köteles a jelen Szerződést megszüntetni és Ön köteles a Játékhoz való mindenféle hozzáférést haladéktalanul megszüntetni, leállítani. A WB Games bármikor megváltoztathatja, módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Játék bármelyik aspektusát. A WB Games jogosult, értesítés nélkül, bizonyos jellemzők felfüggesztésére vagy az Ön Játékhoz vagy annak egy részéhez történő hozzáférésének korlátozására.
3.      Tulajdonjog. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Játék tulajdonosa a WB Games és/vagy a WB Games kapcsolt vállalkozásai és/vagy licenciába adói. Ezen túlmenően, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön semmilyen, akár pénzügyi akár más módon a Játékban megtalálható jellemzőkre vagy tartalomra (ideértve, korlátozás nélkül a játék-beli tételre vagy pénzre) vonatkozó érdekeltséggel. Ön, a WB Games előzetes, kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult egyetlen játék-beli tétel vagy -pénz tényleges értekkel bíró eszközért/eszközzel való megvásárlására, eladására vagy az azokkal való kereskedésre. Minden játék-beli tranzakció vagy tartalom és/vagy tétel megvásárlására a Microsoft Games for Windows - LIVE service, Steam szolgáltatáson vagy más a WB Games által elfogadott harmadik személy szolgáltató általi szolgáltatáson keresztül, nem pedig a WB Games-en keresztül került sor.

4.      A Számla Felfüggesztése/Törlése. A WB Games jogosult, saját belátása szerint bármikor, akár az Ön értesítésével akár anélkül, felfüggeszteni, megszüntetni, módosítani vagy törölni az Ön Játékhoz való hozzáférését.
5.      Pénzügyi Ügyletek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden ügylet az Ön Szórakoztató Rendszerét host-oló szolgáltatón keresztül, ezen szolgáltató Használati Feltételei, Szabályzata és Iránymutatása alapján történik. Ön tudomásul veszi, hogy minden ügyletet a Microsoft Games for Windows - LIVE service, Steam szolgáltatás vagy a WB Games által elfogadott harmadik személy szolgáltató és a nem WB Games teszi Önnek lehetővé.  Ön elfogadja, hogy a WB Games a 7. szakasz alapján jogosult az Önre vonatkozó információt, ideértve az Ön pénzügyi számlájára vonatkozó információt harmadik személynek, a jelen célok érdekében átadni.

6.      Magatartási Kódex. Ön elfogadja, hogy a WB Games jelen Szerződésben meghivatkozott és ezáltal a Szerződés részévé váló Magatartási Kódexének rendelkezéseit, valamint a Játék és a Játék Szerver használatára irányadó minden jogszabály rendelkezéseit betartja.
7.      Adatvédelmi Szabályzat és Nyilvánosságra hozatal. WB Games a Warner Bros. Entertainment Group (továbbiakban "Warner Bros.") tulajdonában, így annak adatvédelmi szabályzatai rá is irányadóak. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen személyes adatot megad, Ön kijelenti, hogy a jelen Szerződés részét képező Warner Bros. Adatvédelmi Szabályzatát (továbbiakban "Adatvédelmi Szabályzat") elolvasta és megértette, és Ön önként hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti gyűjtéséhez, felhasználásához és nyilvánosságra hozásához. Ön megértette, hogy a WB Games, akár az Ön értesítésével, akár anélkül, jogosult nyilvánosságra hozni az Ön Internet (IP) címét, az Ön címét, személyes adatait, chat bejelentkezéseit, az Ön által eszközölt fizetésekre vonatkozó információkat és minden Önre és az Ön harmadik személyek tekintetében tett tevékenységére vonatkozó információt, jogérvényesítés, bírósági döntés vagy más jogi eljárás alapján, vagy abban az esetben, ha a WB Games úgy ítéli meg, hogy ezáltal az Ön vagy mások biztonságát védi. Amennyiben Ön nem az Amerika Egyesült Államokban használja a szolgáltatást, ahol a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb mint az Ön országában, ezen túlmenően hozzájárul adatainak az Amerikai Egyesült Államokba való továbbításához.

8.      Játék-beli kommunikáció. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a WB Games, kapcsolt vállalkozásai és szerződéses partnerei jogosultak az Ön játék-beli kommunikációjának marketing, promócióhoz kapcsolódó kutatási, a jelen Szerződésnek, a Végfelhasználói Licencia Szerződésnek, a Magatartási Kódexnek, az Adatvédelmi Szabályzatnak való megfelelősség ellenőrzése céljából vagy a WB Games által időről-időre meghatározott célból történő ellenőrzésére, rögzítésére, megtekintésére, módosítására és/vagy nyilvánosságra hozására.  A WB Games, kapcsolt vállalkozásai és szerződéses partnerei nem kötelesek a játék-beli kommunikáció ellenőrzésére.
9.      Jogorvoslatok. Ön tudomásul veszi, hogy a WB Games visszafordíthatatlan károkat szenvedhet azáltal hogy Ön megsérti a tulajdonjogra, az adott licenciára vagy a licencia korlátozására vonatkozó rendelkezéseket. Ilyen esetben a WG Games jogosult közbenső intézkedést kérni és/vagy meghatározott teljesítés megítéléséért folyamodni, illetve minden az általa megfelelő könnyítésért folyamodni.

10.  Szavatosság kizárása. A Játék Szervereket, a jogszabályok által biztosított mértékben, "ahogy van" (as is) és "ahogy rendelkezésre áll" (as available) állapotban biztosítják (szolgáltatják). A jogszabályok által megengedett mértékben minden[féle] kifejezett vagy beleértett szavatossági nyilatkozat kizárásra került.
11.  Felelősség korlátozása

a.       Sem Ön, sem a WB Games, sem a WB Games igazgatói, anyavállalata, kapcsolt vállalkozásai vagy szerződéses partnerei nem felelnek semmilyen, a SZF alapján vagy ahhoz kapcsolódóan, vagy bármely ahhoz kapcsolódó szerződésből származó következményes vagy közvetett kárért, függetlenül attól, hogy a kártérítés jogszabályon, szerződésszegésen vagy szerződésen kívüli károkozáson (ideértve a gondatlan károkozást is), törvényi kötelezettség megsértésén, megtévesztésen vagy bármely más okon alapul.

b.      A jelen SZF-ben semmi nem zárja ki, illetve korlátozza a felek felelősségét:
(i)                 csalásért vagy megtévesztésért,

(ii)               gondatlanságból okozott halál vagy személyes sérülésért,
(iii)             a 12. Szakaszban meghatározott kártérítésért vagy,

(iv)             a jogszabályok által ki nem zárható, nem korlátozható felelősségért.

Ön tudomásul veszi, hogy Ön a jelen Szerződést a Szerződésben meghatározott korlátozások figyelembevételével kötötte meg és Ön a Szerződésből származó előnyöket a WB Games korlátozott felelőssége megfelelő ellentételezésének tekinti.

12.  Kártérítés. Ön ezennel hozzájárul, hogy kártalanítja a WB Games-t, igazgatóit, anyavállalatát, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait és szerződéses partnereit minden olyan kár, felelősség, sérülés, kár, veszteség vagy költségek (beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket) tekintetében, amely az 1. Szakaszban meghatározottak Ön általi megsértéséből adódik, abból származik vagy azzal kapcsolatos.

13.  Felhasználói tartalom. "Felhasználói tartalom" minden, az Ön vagy más által a Számla használata során a Játékon vagy más WB Games kapcsolt honlapon keresztüli kommunikációt, képeket, hangokat és minden anyagot vagy információt, ideértve korlátozás nélkül a Játékra vonatkozó visszajelzést is, jelenti. Ön ezennel a Felhasználói tartalom és ennek minden módosítása vagy származtatott munkája tekintetében örökös, visszavonhatatlan, nemzetközi, befizetett, nem kizárólagos engedélyt ad, ideértve a harmadik személyek részére adható al-licenciára vonatkozó engedélyt, a sokszorosítás jogát, a fixálás, átalakítás, módosítás, lefordítás, formázás, származtatott munka elkészítésének, a gyártás, közismertté tétel, közzététel, terjesztés, eladás, licenciába és allicenciába adás, a transzfer, bérbeadás, továbbítás, stream, nyilvános megjelenítés, nyilvános előadás, elektronikus hozzáférés, sugárzás, távközlési eszközökön keresztüli továbbítás, bemutatás, előadás, számítógép memóriába való betétel jogát, valamint ezek használatára és gyakorlására irányuló jogát megadja a WB Games részére. Ön ezennel szavatosságot vállal arra (és ezt dokumentumokkal is bizonyítani tudja), hogy Ön rendelkezik azzal a joggal, hogy az előzőekben meghatározott licenciát megadja. A jogszabály által megengedett mértékben, Ön lemond minden, a Felhasználói tartalomhoz kapcsolódó személyes jogáról, a művészt megillető jogáról, illetve minden ehhez hasonló (ha van ilyen) jogáról. Ön szavatolja, hogy a WB Games-szel szemben nem kívánja érvényesíteni a Felhasználó tartalommal kapcsolatosan fennálló személyes, a művészt megillető, bérleti vagy hasonló jogait (ha van ilyen ).
14.  Jogsértésre irányuló igényérvényesítés. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a Játék Szerveren, a Játék vagy a WB Games honlapján megjelenő bármely tartalom sérti az Ön szellemi alkotáshoz való jogát, kérjük jelezze nekünk. Kérjük küldje meg az alábbi információkat írásban a Védjegyügynök részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. emailcímen:

a.       az Ön neve, címe, telefonszáma és email címe,
b.      azon szellemi alkotáshoz fűződő jog rövid leírása, amelyet a jogsértés érint,
c.       a pontos URL megadása, vagy adja meg az összes olyan hely leírását, ahol a jogsértő anyag megtalálható

d.      az Ön azon jóhiszemű nyilatkozatát, miszerint Ön úgy gondolja, hogy Ön, sem személyesen, sem ügynöke által, sem pedig a jogszabály által a kérdéses használatot nem engedélyezte,
e.       az Ön vagy az Ön által megbízott személy elektronikus vagy tényleges aláírása, valamint

az Ön azon nyilatkozata, hogy a bejelentésben meghatározottak megfelelnek a valóságnak, Ön a szerzői jogi jogosult illetve Ön a szerzői jogi jogosult meghatalmazottja.

15.  Kijavítás és Frissítés. A WB Games a Játék tekintetében bármikor javításokat, frissítéseket vagy módosításokat (a továbbiakban egyenként "Frissítés") alkalmazhat, így a játék a Frissítést követően módosulhat.

16.  Időtartam. A jelen SZF annak megszűntetéséig tart. Ön a Szerződést a Játék letörlésével szüntetheti meg. A WB Games a jelen Szerződést, akár az Önnek küldött értesítés mellett, akár anélkül megszüntetheti a Számla letiltásával. Azon rendelkezések, amelyek természetüknél fogva a megszűntetést követően is hatályosak maradhatnak, a megszűntetést követően is hatályban maradnak, így korlátozás nélkül a 3, 5, 7-13, 16 és 17. szakaszok.
17.  Irányadó jog

a.       A jelen SZF, valamint minden, a jelen SZF-ből származó vagy ahhoz kapcsolódó, nem szerződéses kötelezettség létrehozására, érvényességére illetve teljesítésére az Ön lakóhelyének joga lesz az irányadó

b.      Minden a jelen SZF-ből vagy a Szolgáltatásokból származó vita eldöntésére irányuló indítvány és eljárás elbírálására az Ön lakhelye szerinti, nem kizárólagos hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes (kivéve ha a felek másként nem állapodnak meg).
18.  Egyéb rendelkezések. A jelen Szerződés rendelkezései, ideértve a Szavatosság Kizárását, a Felelősség Korlátozását, valamint Kártérítési rendelkezéseket, alapvető részei az Ön és a WB Games közötti szerződésnek. WB Games ezen korlátozások nélkül kereskedelmi alapon nem tudná a Játékot (ideértve többek között a Játék Szerver-t ) biztosítani. A Szavatosság Kizárása, a Felelősség Korlátozása és a Kártérítési rendelkezései a WB Games licenciaadóinak, jogutódjának és engedményezettjeinek célját szolgálják. Ön egyetért azzal, hogy Ön nem tekinthető a WB Games ügynökének, munkavállalójának, közös vállalatban résztvevőnek vagy a WB Games partnerének és Ön ilyen pozícióban lévőnek nem tűnteti fel magát . Ön nem jogosult a WB Games előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen Szerződést, részben vagy egészben engedményezni, és minden, ezen kötelezettség megszegésével tervezett engedményezés semmisnek tekintendő.  A WB Games jogosult a jelen Szerződést vagy abból eredő jogokat és kötelezettségeket bármikor, hozzájárulás nélkül engedményezni. A jelen Szerződés nem teljesítésével, feltételével vagy megsértésével kapcsolatos lemondás nem minősül jelen Szerződés más akár hasonló akár más rendelkezésének nem teljesítésével, feltételével vagy megsértésével kapcsolatos lemondásnak. Amennyiben bíróság vagy illetékes hatóság bármely rendelkezést jogellenesnek talál, arra a részleges érvénytelenség rendelkezései az irányadóak, azonban ez a részleges érvénytelenség nem befolyásolja a Szerződés fennmaradó rendelkezéseit. A jelen Szerződés, ideértve minden az abban hivatkozott dokumentummal együtt képezi az Ön és a WB Games között létrejött, a Játék Szerverre vonatkozó teljes megállapodást, amely felülír minden korábbi, az Ön és WB Games között a Játék Kliensre vonatkozó korábbi megállapodást. Ön köteles minden a Játékhoz szükséges létesítményt, közműszolgáltatást és felszerelést, ideértve a megfelelő számítástechnikai eszközöket, az Internet kapcsolatot saját felelősségére és költségére beszerezni. A WB Games semmilyen esetben sem vállal felelősséget olyan teljesítés kiesésért, amelyre a WB Games ésszerű ráhatással nem rendelkezik, ideértve korlátás nélkül a vis major, háború, terrorizmus, zavargások, embargó, polgári vagy katonai hatóságok cselekményei, tűz, árvíz, baleset, sztrájk, vagy a közlekedési lehetőséges, üzemanyag, energia, munkaerő vagy anyaghiány.

A Játék Ön általi megvásárlásával szerződés jön létre szolgáltatás nyújtására, amelynek a teljesítése azonnal megkezdődik, miután az alábbi "Elfogadom" gombot megnyomta. A szolgáltatás nyújtásának a megkezdésével Ön elveszíti a jogát arra, hogy azon jogszabály alapján, amellyel az Ön állama a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 1997/7/EK Irányelvet implementálta, indokolás nélkül elálljon a szerződéstől.