Hungary - End User License Agreement - XBOX 360

12/01/11

GOTHAM CITY IMPOSTORS

VÉGFELHASZNÁLÓ LICENCIA SZERZŐDÉS

Érvényes: 2011 szeptemberétől

A JELEN SZERZŐDÉS EGY JOGILAG KÖTŐ EREJŰ SZERZŐDÉS, KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL. Üdvözöljük a Gotham City Impostors-nál. A WB Games Inc ("WB Games") büszkén adja át Önnek a Gotham City Impostors online componenséhez (továbbiakban "Játék Szerver") használható Gotham City Impostors játékszoftvert (a szoftver minden további frissítéssel együtt a továbbiakban: "Játék Kliens"). A Játék Szerver és a Játék Kliens együttesen alkotja a Gotham City Impostors játékot (továbbiakban a "Játék"). A jelen Végfelhasználó Licencia Szerződés (a továbbiakban "VFLSZ" vagy a "Szerződés") rendelkezései irányadóak a Játék Kliens használatára, míg a Gotham City Impostors, jelen Szerződésben meghivatkozott és ezáltal a Szerződés részévé váló általános szerződési feltételek (továbbiakban "ÁSZF") rendelkezései az irányadóak a Játék Szoftver használatára. Az 'elfogadom' gomb megnyomásával, továbbá a Játék Kliens telepítésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés és az ÁSZF rendelkezéseit és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Ön ezen hozzájárulását nem vonhatja visza.

1.      Korlátozott licencia. A Játék Kliens tekintetében Önt csak licencia illeti meg, az nem kerül Önnek eladásra. A jelen VFLSZ rendelkezései és az annak való folyamatos megfelelése alapján a WB Games ezennel korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, nem átadható, személyre szóló licenciát ad arra, hogy Ön (a) a Játék Klienst letöltse és telepítse az Ön Microsoft Xbox 360 video game and entertainment system rendszerére (a továbbiakban "Szórakoztató Rendszer") valamint (b) a Játék Klienst egy Játék Szerverre együttesen, saját célra (azaz nem kereskedelmi szórakoztató célra) használja. Ezen licencia nem jogosítja fel Önt az alábbiak megtételére és Ön hozzájárul és tudomásul veszi, hogy az alábbi licencia korlátozások megsértése a WB Games szellemi tulajdonjogának megsértését jelenti:

a.       Ön a Játék Klienst, annak bármilyen másolatát vagy módosítását nem adhatja el, nem adhatja licenciába és adhatja át harmadik személynek vagy társaságnak;
b.      Ön nem fejleszt ki, terjeszthet vagy host-olhat egyetlen olyan szervert vagy szoftvert amely a Játék Klienssel kapcsolatba kerül, vagy amely a WB Games által használt kommunikációs protokollokat átirányítja vagy versenyezteti;

c.       Ön nem módosíthatja sem a Játék Klienset, sem annak bármilyen részét,
d.      Ön nem másolhatja, fordíthatja le, fejtheti vissza vagy dekódolhatja a Játék Kliens forráskódját, illetve nem módosíthatja, szedheti szét, nem fordíthatja vissza, nem készíthet a Játék Kliensre vagy annak bármilyen részére alapuló származtatott művet, és ezt másnak sem engedheti meg;

e.       Ön nem fejleszthet ki, nem terjeszthet vagy használhat olyan harmadik fél szoftvert amelynek célja, hogy a Játék élményét befolyásolja, ideértve többek között a szoftver robotok (software bots), csaló vagy hacker szoftver vagy bármely olyan más szoftver amelyet abból a célból készítettek, hogy a játékosnak további előnyt biztosítson;
f.       Ön sem a Játékot sem pedig annak bármely részét semmilyen kereskedelmi célra nem használhatja;

g.       Ön a Játék Szerverhez csak egy arra feljogosított, nem módosított Játék Kliens használatával a Microsoft Xbox LIVE szolgáltatásokon vagy más WB Games által feljogosított harmadik fél számítógépes rendszerén keresztül kapcsolódhat, az itt meghatározottak alapján; illetve
h.      Ön a Játék Klienst nem használhatja annak érdekében, hogy a Játék Szerveren kívül a Microsoft Xbox LIVE szolgáltatásokon vagy más WB Games által feljogosított harmadik fél szolgáltatásán keresztül bármely más szerverhez vagy szolgáltatáshoz csatlakozzon.

A jelen dokumentum alapján megadott licencia az Ön részére nem eredményezi a Játékra (ideértve többek között a Játék Kliensre) vonatkozó tulajdonjog megszerzését és nem tekinthető a Játékhoz fűződő bármilyen jog értékesítésének. A Játékhoz, illetve annak bármilyen másolatához (ideértve többek között minden címet, számítástechnikai kódot, technológiát, témát, tárgyat, karaktert, karakter nevet, történetet, dialógust, cacthphrase, helyszínt, koncepciót, műtárgyat, zenét, stb.) kapcsolódó minden jog, tulajdonjog illetve érdekeltség a WB Games-é vagy licenciába adóiké.

2.      Időtartam. A jelen VFLSZ annak megszűntetéséig tart. Azon rendelkezések, amelyek természetüknél fogva a megszűntetést követően is hatályosak maradhatnak, a megszűntetést követően is hatályban maradnak, így többek között a licencia korlátozására vonatkozó rendelkezések, szavatosság kizárása és a felelősség korlátozása, a kártérítés és a tulajdonjog. Ön bármikor megszüntetheti a jelen VFLSZ-t amennyiben a Játék és a kapcsolódó dokumentáció minden Ön birtokában lévő példányát, ideértve többek között bármely az Ön birtokában vagy ellenőrzése alatt lévő Játék Kliens-t megsemmisíti. A WB Games saját belátása szerint bármikor írásban, ideértve az Ön által megadott legutolsó email címre vagy legutóbb megadott játék szolgáltatási címre (games service account) emailben elküldött felmondással megszüntetheti a jelen Szerződést. A Szerződés megszüntetésekor Ön köteles a Játék és az kapcsolódó dokumentáció minden Ön birtokában lévő példányát, ideértve többek között bármely az Ön birtokában vagy ellenőrzése alatt lévő Játék Kliens-t megsemmisíti

3.      Tulajdonjog. Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az Ön és a WB Games tekintetében, a WB Games marad a Játékhoz kapcsolódó minden jog, jogcím, valamint minden egyéb érdekeltség, ezek másolatának és a minden idetartozó tartalomnak a tulajdonosa. A Játék az Amerikai Egyesült Államok joga, a nemzetközi szerződések és egyéb jogok által biztosított szerzői jogi védelem alatt áll. A Játék harmadik személy által licenciába adott anyagokat tartalmazhat. Ezen anyagok licenciába adói olyan harmadik személyek, akik a jelen Szerződés jogosultjai így jogosultak Ön ellen fellépni amennyiben Ön megsérti a jelen Szerződés rendelkezéseit.
4.      Ellenőrzéshez való hozzájárulás. Amikor a Játék fut, WB Games, kapcsolt vállalkozásai vagy szerződéses partnerei a Szórakoztató Rendszert az 1. szakaszban meghatározottak tekintetében ellenőrizhetik. Ön ezennel feljogosítja a WB Games-t, kapcsolt vállalkozásait és szerződéses partnereit, hogy az Ön Szórakoztató Rendszerét ellenőrizhesse acélból, hogy meghatározhassák azon használatot vagy kommunikációt, amely a WB Games-t potenciálisan veszélyeztetheti. A WB Games, kapcsolt vállalkozásai és szerződéses partnerei azonban nem kötelesek az Ön rendszerét ellenőrizni.

5.      Szavatosság kizárása. A Játék Szervereket, a jogszabályok által biztosított mértékben, "ahogy van" (as is) és "ahogy rendelkezésre áll" (as available) állapotban biztosítják (szolgáltatják). A jogszabályok által megengedett mértékben mindenféle kifejezett vagy beleértett szavatossági nyilatkozat kizárásra került.
6.      Felelősség korlátozása

a.       Sem Ön, sem a WB Games, sem a WB Games igazgatói, anyavállalata, kapcsolt vállalkozásai vagy szerződéses partnerei nem felelnek semmilyen, a VFLSZ alapján vagy ahhoz kapcsolódóan, vagy bármely ahhoz kapcsolódó szerződésből származó következményes vagy közvetett kárért, függetlenül attól, hogy a kártérítés jogszabályon, szerződésszegésen vagy szerződésen kívüli károkozáson (ideértve a gondatlan károkozást is), törvényi kötelezettség megsértésén, megtévesztésen vagy bármely más okon alapul.
b.      A jelen VFLSZ-ben semmi nem zárja ki, illetve korlátozza a felek felelősségét:

(i)                 csalásért vagy megtévesztésért,
(ii)               gondatlanságból származó halál vagy személyes sérülésért,

(iii)             a 7. Szakaszban meghatározott kártérítésért vagy,
(iv)             a jogszabályok által ki nem zárható, nem korlátozható felelősségért.

Ön tudomásul veszi, hogy Ön a jelen Szerződést a Szerződésben meghatározott korlátozások figyelembevételével kötötte meg és Ön a Szerződésből származó előnyöket a WB Games korlátozott felelőssége megfelelő ellentételezésének tekinti.

7.      Kártérítés. Ön ezennel hozzájárul, hogy kártalanítja a WB Games-t, igazgatóit, anyavállalatát, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait és szerződéses partnereit minden olyan kár, felelősség, sérülés, kár, veszteség vagy költségek (beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket) tekintetében, amely az 1. Szakaszban meghatározottak Ön általi megsértéséből adódik, abból származik vagy azzal kapcsolatos.

8.      A Szerződés és a Játék módosítása. A WB Games jogosult a jelen Szerződést, belátása szerint frissíteni. Önt ezzel kapcsolatosan fel fogjuk kérni a VFLSZ módosított verziójának hatályba lépését követő átnézésére és a módosítások elfogadására. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosított VFLSZ-t, Ön lesz jogosult a Játék további használatára. Amennyiben Ön valamikor nem tartja be az akkor hatályos VFLSZ rendelkezéseit, köteles a jelen Szerződést, a 2. szakasz alapján megszüntetni és haladéktalanul felhagyni a Játék használatával. A WB Games bármikor megváltoztathatja, módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Játék bármelyik aspektusát. A WB Games jogosult, értesítés nélkül, bizonyos jellemzők felfüggesztésére vagy az Ön Játékhoz vagy annak egy részéhez történő hozzáférésének korlátozására. Ön nem rendelkezhet semmilyen, akár pénzügyi akár más módon a Játékban megtalálható jellemzőkre vagy tartalomra vonatkozó érdekeltséggel.
9.      Kijavítás és Frissítés. A WB Games bármikor javításokat, frissítéseket vagy módosításokat (a továbbiakban együttesen "Frissítés") alkalmazhat, ideértve az Ön Szórakoztató Rendszerére feltelepített Játék Kliens-re vonatkozó Frissítések alkalmazását is. A Frissítések nem választhatóak. Ön beleegyezik abba, hogy a WB Games a Frissítéseket távoli hozzáféréssel (remote), az Ön tudomásával vagy anélkül, telepítse, és Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a WB Games letöltse és alkalmazza ezen Frissítéseket.

10.  Jogorvoslatok. Ön tudomásul veszi, hogy a WB Games visszafordíthatatlan károkat szenvedhet azáltal, hogy Ön megsérti a tulajdonjogra, az adott licenciára vagy a licencia korlátozására vonatkozó rendelkezéseket. Ilyen esetben a WG Games jogosult közbenső intézkedést kérni és/vagy meghatározott teljesítés megítéléséért folyamodni, illetve minden az általa megfelelő könnyítésért folyamodni.
11.  [Epilepsziás] Rohamra való figyelmeztetés. Az emberek nagyon kis csoportja epilepsziás rohamot kaphat bizonyos világos minta vagy felvillanó fény esetén. A televízióban vagy a videojátékok használata során az ilyen világos mintának vagy háttérnek való kitettség ezen egyéneknél epilepsziás rohamot okozhat, Amennyiben Ön vagy az Ön családjában bárki epilepsziára hajlamos, kérjük játék előtt konzultáljon orvosával. Amennyiben ön játék közben szédülést, látászavart, szem-vagy izomrángást, tudatvesztést, tájékozódási zavart, bármilyen akaratlan mozgást érzékel vagy görcsrohamot kap azonnal hagyja abba a játékot és konzultáljon orvosával.
12.  Irányadó jog

a.       A jelen VFLSZ, valamint minden, a jelen VFLSZ-ből származó vagy ahhoz kapcsolódó, nem szerződéses kötelezettség létrehozására, érvényességére illetve teljesítésére az Ön lakóhelyének joga lesz az irányadó

b.      Minden a jelen VFLSZ-ből vagy a szolgáltatásokból származó vita eldöntésére irányuló indítvány és eljárás elbírálására az Ön lakhelye szerinti, nem kizárólagos hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes (kivéve ha a felek másként nem állapodnak meg).
c.       Részleges érvénytelenség. Ön és a WB Games megállapodik abban, hogy amennyiben a Szerződés bármely része jogszabályellenes vagy nem kikényszeríthető, azon részt figyelmen kívül kell hagyni, de a Szerződés fennmaradó része teljes mértékben hatályos és érvényes.

13.  Egyéb rendelkezések. A jelen Szerződés rendelkezései, ideértve a Szavatosság Kizárását, a Felelősség Korlátozását, valamint Kártérítési rendelkezéseket, alapvető részei az Ön és a WB Games közötti szerződésnek. WB Games ezen korlátozások nélkül kereskedelmi alapon nem tudná a Játékot (ideértve többek között a Játék Kliens-t ) biztosítani. A Szavatosság Kizárása, a Felelősség Korlátozása és a Kártérítési rendelkezései a WB Games licenciaadóinak, jogutódjának és engedményezettjeinek célját szolgálják. Ön egyetért azzal, hogy Ön nem tekinthető a WB Games ügynökének, munkavállalójának, közös vállalatban résztvevőnek vagy a WB Games partnerének és Ön ilyen pozícióban lévőnek nem tűnteti magát. Ön nem jogosult a WB Games előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen Szerződést, részben vagy egészben engedményezni, és minden, ezen kötelezettség megszegésével tervezett engedményezés semmisnek tekintendő.  A WB Games jogosult a jelen Szerződést vagy abból eredő jogokat és kötelezettségeket bármikor, hozzájárulás nélkül engedményezni. A jelen Szerződés nem teljesítésével, feltételével vagy megsértésével kapcsolatos lemondás nem minősül jelen Szerződés más akár hasonló akár más rendelkezésének nem teljesítésével, feltételével vagy megsértésével kapcsolatos lemondásnak. Amennyiben bíróság vagy illetékes hatóság bármely rendelkezést jogellenesnek talál, arra a részleges érvénytelenség rendelkezései az irányadóak, azonban ez a részleges érvénytelenség nem befolyásolja a Szerződés fennmaradó rendelkezéseit. A jelen Szerződés, ideértve minden az abban hivatkozott dokumentummal együtt képezi az Ön és a WB Games között létrejött, a Játék Kliensre vonatkozó teljes megállapodást, amely felülír minden korábbi, az Ön és WB Games között a Játék Kliensre vonatkozó korábbi megállapodást. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Játék Kliens-re és a jelen Szerződésre irányadó jogszabályokat, ideértve többek között az export szabályozásokat. Ön köteles minden a Játékhoz szükséges létesítményt, közműszolgáltatást és felszerelést, ideértve a megfelelő számítástechnikai eszközöket, az Internet kapcsolatot saját felelősségére és költségére beszerezni.

A Játék Ön általi megvásárlásával szerződés jön létre szolgáltatás nyújtására, amelynek a teljesítése azonnal megkezdődik, miután az alábbi "Elfogadom" gombot megnyomta. A szolgáltatás nyújtásának a megkezdésével Ön elveszíti a jogát arra, hogy azon jogszabály alapján, amellyel az Ön állama a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 1997/7/EK Irányelvet implementálta, indokolás nélkül elálljon a szerződéstől.