Czech - Terms of Service - XBOX 360

11/29/11

GOTHAM CITY IMPOSTORS

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poslední aktualizace: září 2011

TATO SMLOUVA PŘEDSTAVUJE ZÁVAZNOU DOHODU; PROČTĚTE SI JI, PROSÍM, POZORNĚ. Vítejte v Gotham City Impostors. Společnost WB Games Inc. (dále jen „WB Games") vám s potěšením uděluje přístup k on-line službě (dále jen „Herní server") pro užívání autorizované, neupravené kopie herního softwaru Gotham City Impostors, nainstalovaného na vašem \Microsoft Xbox 360 video game and entertainment system (dále jen „Zábavní systém") (spolu s jakýmikoliv aktualizacemi dále jen „Herní klient"). Herní server a Herní klient vytvářejí Gotham City Impostors (dále jen „Hra"). Tyto podmínky poskytování služeb (dále jen „PPS" nebo „Smlouva") upravují vaše užívání Herního serveru, zatímco Licenční smlouva s koncovým uživatelem Gotham City Impostors (dále jen „EULA"), která je do těchto podmínek začleněna odkazem, upravuje vaše užívání Herního klienta. Kliknutím na v dolní části umístěné tlačítko „Přijímám" nebo připojením se k Hernímu serveru či jeho užíváním vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete vázán(a) podmínkami této Smlouvy a EULA.

1.                  Udělení omezené licence na užívání Herního serveru. Pod podmínkou vašeho souhlasu a trvalého dodržování této Smlouvy i trvalého dodržování všech smluv a směrnic požadovaných ze strany Microsoft nebo ze strany poskytovatelů služeb-třetích stran, schválených společností WB Games k užívání vašeho Microsoft Xbox LIVE account nebo účtu třetí strany schváleného společností WB Games (dále jen „Účet"), můžete využívat Herní server výhradně pro svoji vlastní zábavu nekomerční povahy tak, že do něj vstoupíte prostřednictvím autorizovaného neupraveného Herního klienta. Nesmíte užívat Herní server ani tomuto Hernímu serveru mít přístup za jiným účelem nebo v souvislosti s užíváním jiného softwaru a jakýkoliv takový přístup či užívání mimo výslovný rozsah této licence může zakládat porušení práv k duševnímu vlastnictví společnosti WB Games. Na základě licence poskytnuté v těchto PPS se neuděluje žádný majetkový titul ke Hře ani její vlastnictví (zejména k Hernímu serveru) a neměla by být vykládána jako prodej jakýchkoliv práv ke Hře. Udělená licence není převoditelná a jakýkoliv pokus o převod v rozporu s tímto ustanovením bude neplatný. Veškerá práva, majetkové tituly a podíly na Hře a na jakýchkoliv jejích kopiích (zejména veškeré tituly, počítačové kódy, technologie, témata, objekty, postavy, jména postav, příběhy, dialogy, hlášky, exteriéry, koncepty, umělecká díla, hudba apod.) jsou vlastnictvím společností WB Games nebo jejích poskytovatelů licence.

2.                  Změny Smlouvy a Hry. Společnost WB Games může tuto Smlouvu dle vlastního uvážení aktualizovat a vy můžete být vyzváni, abyste jakmile přepracovaná verze PPS nabude účinnosti, tuto přepracovanou verzi zkontrolovali a vyjádřili s ní svůj souhlas. Pokud s přepracovanou verzí PPS nebudete souhlasit, Hru již dále nebudete moci hrát. Pokud již nebudete moci podmínky v té době platných PPS dodržovat, musíte tuto Smlouvu ukončit a okamžitě přestat jakkoliv vstupovat na Herní server. Společnost WB Games může kdykoliv změnit, upravit, pozastavit či ukončit kteroukoliv část Hry. Společnost WB Games také může stanovit omezení vybraných funkcí nebo omezit váš přístup do celé Hry nebo její části, aniž by vás o tom informovala.

3.                  Vlastnictví. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že Hru vlastní společnost WB Games a/nebo její spřízněné společnosti a/nebo poskytovatelé licence. Dále jste srozuměni a souhlasíte s tím, že nemáte žádný finanční ani jiný podíl na jakékoliv funkci či obsahu Hry, zejména na jakékoliv položce nebo měně v rámci Hry. Nemůžete nakupovat, prodávat ani obchodovat s jakýmikoliv položkami nebo měnou výměnou za cokoliv hodnotného v reálném světě bez výslovného písemného povolení společnosti WB Games. Jakákoliv transakce v rámci Hry nebo koupě obsahu a/nebo položky probíhá prostřednictvím služby Microsoft Xbox LIVE nebo služeb třetí strany schválených společností WB Games, a nikoliv prostřednictvím společnosti WB Games.

4.                  Pozastavení účtu/zrušení. Společnost WB Games může kdykoliv a dle vlastního uvážení pozastavit váš přístup ke Hře nebo může tento přístup ukončit, upravit či zrušit, a to i bez předchozího upozornění.

5.                  Finanční transakce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré transakce budou zpracovány stranou, která provádí hosting vašeho Zábavního systému a budou prováděny podle všech podmínek užívání, vnitřních předpisů a směrnic této společnosti. Berete na vědomí, že veškeré transakce budou realizovány prostřednictvím služby Microsoft Xbox LIVE nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb-třetích stran schválených společností WG Games, a nikoliv prostřednictvím společnosti WB Games. Souhlasíte s tím, že společnost WB Games může se třetími stranami sdílet údaje o vás, včetně informací o vašich finančních účtech, podle toho, jak bude pro daný účel nezbytné, jak je popsáno v článku 7 níže.

6.                  Kodex Etického Jednání. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat Kodex Etického Jednání společnosti WB Games, který je do této Smlouvy začleněn odkazem, a všechny příslušné právní předpisy týkající se vašeho užívání Hry a Herního serveru.

7.                  Zásady ochrany osobních údajů a sdělování informací. Společnost WB Games je vlastněna společností Warner Bros. Entertainment Group (dále jen „Warner Bros.") a sdílí postupy této společnosti pro ochranu osobních údajů. Pokud se rozhodnete poskytnout jakékoliv informace, z nichž lze zjistit totožnost vaší osoby, potvrzujete tímto, že jste četli a rozumíte Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Warner Bros. (dále jen „Zásady Ochrany Osobních Údajů"), který tvoří součást této Smlouvy, a souhlasíte s tím, že údaje o vaší osobě mohou být shromažďovány, používány a sdělovány tak, jak je uvedeno V Zásadách o ochraně osobních údajů. Jste srozuměni s tím, že společnost WB Games může i bez předchozího upozornění zpřístupnit třetím stranám adresy internetového protokolu (IP), osobní údaje, přihlášení do chatu, platební informace a jiné informace ohledně vaší osoby a vašich činností v reakci na žádost orgánů činných v trestním řízení, na základě soudního příkazu nebo na základě jiného zákonného postupu nebo pokud je společnost WB Games přesvědčena, že to přispěje k vaší bezpečnosti či bezpečnosti ostatních. Pokud jste uživatelem mimo Spojené státy americké, poskytujete dále svůj souhlas s předáváním údajů o vaší osobě do Spojených států amerických.

8.                  Komunikace v rámci Hry. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost WB Games, její spřízněné společnosti a její dodavatelé mohou monitorovat, zaznamenávat, kontrolovat, upravovat a zpřístupňovat vaši komunikaci v rámci Hry pro účely marketingu, propagačního průzkumu, monitoringu dodržování této Smlouvy, Licenční Smlouvy s Koncovým Uživatelem, Kodexu Etického Jednání a Zásady Ochrany Osobních Údajů a pro jiné účely, které společnost WB Games může čas od času považovat za nezbytné. Společnost WB Games, její spřízněné společnosti a její dodavatelé nejsou povinni monitorovat komunikaci v rámci Hry.

9.                  Opravné prostředky. Berete na vědomí, že společnosti WB Games může vzniknout nenapravitelná škoda, pokud porušíte jakákoliv ustanovení upravující vlastnictví, udělenou licenci nebo omezení licence. V případě takového porušení bude společnost WB Games oprávněna požádat o vydání předběžného opatření a/nebo obdobného nařízení, jež se týká zvláštního plnění a o další opravné prostředky, které mohou být vhodné

10.              Zřeknutí se záruk. Herní servery jsou v rozsahu povoleném zákonem poskytovány „tak, jak jsou" a „dle dostupnosti". V rozsahu povoleném zákonem jsou veškeré záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo mlčky předpokládané, vyloučeny.

11.              Omezení odpovědnosti.

(a)        Vy, společnost WB Games, její členové představenstva, mateřská společnost, spřízněné osoby ani dodavatelé nebudete odpovědni za žádné nahodilé nebo nepřímé škody podle těchto PPS nebo v souvislosti s nimi ani za žádné vedlejší ujednání, ať již vyplývající ze zákona nebo vzniklé porušením smlouvy, deliktem (včetně deliktu nedbalostního), porušením zákonné odpovědnosti, nepravdivým prohlášením nebo jinak.

(b)        Nic z toho, co je uvedeno v těchto PPS, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran:

(i)         za podvod nebo úmyslně nepravdivé prohlášení;

(ii)        za smrt nebo zranění osob způsobené její nedbalostí;

(iii)       podle ustanovení o odškodnění v Bodu 12; nebo

(iv)       za jakoukoliv jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit ze zákona.

12.              Odškodnění. Tímto souhlasíte s tím, že budete společnost WB Games, její členy představenstva, mateřskou společnost, spřízněné osoby a dodavatele bránit, odškodníte je a ochráníte před jakýmkoliv nárokem, odpovědností, úrazem, škodou, ztrátou nebo výdaji (včetně přiměřených nákladů právního zastupování) vzniklými v důsledku jakéhokoliv vašeho porušení Bodu 1, vyplývajícími z takového porušení nebo s ním souvisejícími.

13.              Uživatelský obsah. „Uživatelský obsah" znamená jakékoliv sdělení, obrázky, zvuky a veškerý materiál a informace, které vy nebo kdokoliv, kdo používá váš účet, dáváte k dispozici prostřednictvím Hry nebo webových stránek spřízněné osoby společnosti WB Games, zejména jedná-li se o jakoukoliv zpětnou vazbu na Hru. Tímto udělujete společnosti WB Games časově neomezenou, neodvolatelnou, celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci, včetně práva poskytnout sublicenci třetím stranám, a právo takový Uživatelský obsah i veškerá upravená a z něho odvozená díla reprodukovat, upravovat, adaptovat, měnit, překládat, přeformátovávat, vytvářet z nich odvozená díla, vyrábět, dávat do oběhu, publikovat, distribuovat, prodávat, poskytovat licenci a sublicenci, převádět, pronajímat, najímat, předávat, přenášet, veřejně vystavovat, veřejně provádět, poskytovat elektronický přístup, vysílat, sdělovat veřejnosti telekomunikačními prostředky, zobrazovat, předvádět, zadávat do počítačové paměti a používat a uplatňovat je. Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte veškerá nezbytná práva k udělení licence podle předchozí věty a že tato práva můžete doložit příslušnými dokumenty. V rozsahu povoleném příslušnými zákony se tímto zříkáte veškerých morálních autorských práv, autorských či obdobných uměleckých práv, nájemních nebo obdobných práv (pokud existují), která můžete k jakémukoliv takovému Uživatelskému obsahu mít. Zaručujete se, že se nebudete snažit uplatňovat žádná morální, autorská či obdobná umělecká, nájemní ani jiná obdobná práva (pokud existují), která můžete mít k jakémukoliv Uživatelskému obsahu, vůči společnosti WB Games.

14.              Nároky z porušení. Pokud se domníváte, že jakýkoliv obsah, který se objevuje na Herním serveru nebo na stránkách společnosti WB Games, porušuje vaše práva duševního vlastnictví, informujte o tom, prosím, společnost Warner. Následující informace, prosím, zašlete písemně našemu zástupci pro záležitosti duševního vlastnictví na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

a.         vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

b.         popis práva duševního vlastnictví, jehož porušení uplatňujete;

c.         přesnou URL nebo popis každého místa, na kterém se materiál údajně porušující vaše práva nachází;

d.         prohlášení o tom, že se v dobré víře domníváte, že příslušné použití nebylo schváleno vámi, vaším zástupcem ani ze zákona;

e.         váš elektronický nebo fyzický podpis nebo elektronický či fyzický podpis osoby pověřené jednat vaším jménem; a

f.          vaše prohlášení o tom, že údaje ve vašem oznámení jsou přesné, že jste vlastníkem práva duševního vlastnictví nebo jste pověřeni jednat jménem vlastníka takového práva duševního vlastnictví.

15.              Opravy tzv. patches a aktualizace. Společnost WB Games může kdykoliv použít opravy, aktualizace a změny (dále jednotlivě jen „Aktualizace") Hry a hratelnost Hry se může po použití Aktualizace změnit.

16.              Ukončení. Tato Smlouva je účinná  do té doby, dokud její účinnost nebude ukončena. Tuto Smlouvu můžete ukončit odinstalováním Hry. Společnost WB Games může tuto Smlouvu ukončit i bez předchozího upozornění, a to zakázáním Účtu. Všechny články této Smlouvy, které by vzhledem ke své povaze měly přetrvat v platnosti i po ukončení Smlouvy, zůstanou v platnosti i po jejím ukončení, zejména články 3, 5, 7-13, 16 a 17.

17.              Řešení sporů a rozhodné právo.

a.         Výklad, platnost a plnění těchto PPS a všech nesmluvních závazků vyplývajících z těchto PPS nebo s nimi spojených se řídí právem země vašeho trvalého pobytu.

b.         Jakákoliv žaloba nebo řízení zahájené za účelem vyřešení jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto PPS nebo Hry budou podléhat nevýhradní pravomoci soudů země vašeho trvalého pobytu (nebude-li oběma stranami písemně dohodnuto jinak).

18.              Různé. Podmínky stanovené v této Smlouvě, včetně ustanovení o Zřeknutí se Záruk, Omezení Odpovědnosti a Odškodnění, představují základní prvky ujednání mezi společností WB Games a vámi. Bez těchto omezení by vám společnost WB Games nebyla schopna Hru (zejména Herní servery) ekonomicky poskytnout. Tato ustanovení o Zřeknutí se Záruk, Omezení Odpovědnosti a Odškodnění svědčí ku prospěchu poskytovatelů licence, nástupců a postupníků společnosti WB Games. Souhlasíte s tím, že nejste považováni za zástupce, zaměstnance, součást společného podniku nebo partnera společnosti WB Games, ani jako takoví nebudete vystupovat. Tuto Smlouvu nejste oprávněni postoupit, ať již zcela nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu společnosti WB Games a jakýkoliv pokus o postoupení v rozporu s tímto ustanovením bude absolutně neplatný. Společnost WB Games je oprávněna tuto Smlouvu nebo kterákoliv svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající kdykoliv postoupit bez vašeho souhlasu. Zřeknutí se postihu za neplnění povinnosti, podmínky nebo za porušení této Smlouvy nebude zakládat zřeknutí se postihu za neplnění jakékoliv jiné povinnosti, podmínky nebo za porušení Smlouvy, ať již jsou svojí povahou podobné či nikoliv. Bude se mít za to, že jakékoliv ustanovení, které bude soudem nebo regulatorním orgánem s příslušnou jurisdikcí shledáno nezákonným, bude od této Smlouvy odděleno, ale toto oddělení nebude mít žádný vliv na vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Tato Smlouva, zahrnující všechny příslušné dokumenty, na které je v ní odkazováno, představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností WB Games ohledně Herních serverů a nahrazuje veškerá předchozí ujednání mezi vámi a společností WB Games týkající se Herních serverů. Veškerá zařízení, pomůcky a vybavení nezbytné k hraní Hry, včetně příslušného počítačového vybavení a připojení na internet, jste povinni dodat vy na své vlastní riziko a náklady. Společnost WB Games nebude v žádném případě odpovědná za jakékoliv selhání v plnění vyplývající z příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti WB Games, zejména za působení vyšší moci, válku, teroristické činy, nepokoje, embarga, akty civilních nebo vojenských úřadů, požár, záplavy, havárie, stávky nebo výpadky dopravních zařízení, pohonných hmot, energie, pracovní síly nebo surovin.

Váš nákup Hry je uzavřením smlouvy týkající se poskytování služeb, jež počíná ihned po kliknutí na tlačítko „Přijímám" níže. Po zahájení dodávky služeb nemáte, dle příslušného práva implementující Směrnici 97/7/ES týkající se smluv uzavřených na dálku, již nárok od smlouvy dle svého uvážení odstoupit.