Czech - End User License Agreement - XBOX 360

11/29/11

GOTHAM CITY IMPOSTORS

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Poslední aktualizace: září 2011

TATO SMLOUVA PŘEDSTAVUJE ZÁVAZNOU DOHODU; PROČTĚTE SI JI, PROSÍM, POZORNĚ. Vítejte v Gotham City Impostors. Společnost WB Games Inc. (dále jen „WB Games") vám s potěšením poskytuje herní software Gotham City Impostors (spolu s jakýmikoliv aktualizacemi dále jen „Herní klient") pro užívání s on-line součástmi Gotham City Impostors (dále jen „Herní server"). Herní server a Herní klient společně vytvářejí Gotham City Impostors (dále jen „Hra"). Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „EULA" nebo „Smlouva") upravuje vaše užívání Herního klienta, zatímco Podmínky poskytování služeb Gotham City Impostors (dále jen „PPS"), které jsou do této Smlouvy začleněny odkazem, upravují vaše užívání Herního serveru. Kliknutím na v dolní části umístěné tlačítko „Přijímám" nebo instalací Herního klienta či jeho užíváním vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami této Smlouvy a PPS.

1.                  Omezená licence. Na Herního klienta se poskytuje licence, není prodáván. Pod podmínkou vašeho souhlasu a trvalého dodržování podmínek EULA vám společnost WB Games tímto uděluje omezenou, odvolatelnou, nevýhradní a nepřevoditelnou osobní licenci ke (a) stažení a instalaci Herního klienta na videoherní a zábavní systém Microsoft Xbox 360 (dále jen „Zábavní systém"), který vlastníte, a k (b) užívání Herního klienta ve spojení s Herním serverem pro účely vaší vlastní zábavy nekomerční povahy. Výše uvedená licence vám neumožňuje provádět kteroukoliv z následujících činností a souhlasíte s tím, že porušení kteréhokoliv z následujících omezení licence zakládá porušení práv k duševnímu vlastnictví společnosti WB Games:

a.         Herního klienta ani jeho reprodukce nebo modifikace nesmíte prodat, poskytnout na ně licenci nebo je převést na jakoukoliv osobu či subjekt;

b.         Nesmíte vyvíjet, distribuovat nebo poskytovat hosting jakéhokoliv serveru nebo softwaru, který je navržen k interakci s Herním klientem nebo k přesměrování či napodobování komunikačních protokolů užívaných společností WB Games;

c.         Herního klienta ani žádnou jeho část nesmíte upravovat;

d.         Z Herního klienta nebo jakéhokoliv jeho části nesmíte pořizovat kopie, překládat je, provádět reverzní inženýring, odvozovat z nich zdrojový kód, upravovat je, dezasemblovat, dekompilovat, provádět nebo z nich vytvářet odvozená díla, ani vám toto není umožněno a nejste k tomu pověřeni;

e.         Nesmíte vyvíjet, distribuovat nebo užívat program jakékoliv třetí strany, který je navržen tak, aby ovlivnil herní zkušenost, zejména tzv. softwarové bots, cheats a hacks nebo jakýkoliv jiný software, který je navržen tak, aby hráče zvýhodňoval;

f.          Hru ani žádnou její část nesmíte využívat pro jakékoliv komerční účely;

g.         K Hernímu serveru se můžete připojit pouze za použití autorizovaného, neupraveného Herního klienta prostřednictvím služby Microsoft Xbox LIVE nebo jiné počítačové služby třetí strany pověřené společností WB Games, jak je uvedeno v této Smlouvě; nebo

h.         Herního klienta nesmíte používat k připojení k jakémukoliv serveru nebo službě kromě Herního serveru prostřednictvím služby Microsoft Xbox LIVE nebo jiné služby třetí strany pověřené společností WB Games.

Na základě licence poskytnuté v této Smlouvě se neuděluje žádný vlastnický titul ke Hře ani její vlastnictví (zejména k Hernímu klientovi) a neměla by být vykládána jako prodej jakýchkoliv práv ke Hře. Veškerá práva, majetkové tituly a podíly na Hře a jakýchkoliv jejích kopiích (zejména veškeré tituly, počítačové kódy, technologie, témata, objekty, postavy, jména postav, příběhy, dialogy, hlášky, exteriéry, koncepty, umělecká díla, hudba apod.) jsou vlastnictvím společností WB Games nebo jejích poskytovatelů licence.

2.                  Doba trvání. Tato EULA zůstává v účinnosti, dokud nebude ukončena, a ustanovení, která by svou povahou měla přetrvat v platnosti i po ukončení této Smlouvy, zůstanou v platnosti i po jejím ukončení, zejména ustanovení týkající se omezení licence, prohlášení o zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti, odškodnění a vlastnictví. Jste oprávněni tuto Smlouvu kdykoliv ukončit tak, že zničíte veškeré kopie Hry a související dokumentaci, kterou máte v držení, zejména veškeré Herní klienty ve vaší úschově či pod vaší kontrolou. Společnost WB Games může tuto Smlouvu ukončit kdykoliv dle vlastního uvážení na základě oznámení, zejména e-mailové zprávy na vaši poslední známou e-mailovou adresu či účet herní služby, který vám byl přidělen. Po skončení této Smlouvy jste povinni zničit veškeré kopie Hry a související dokumentaci ve vašem držení, zejména všechny Herní klienty ve vaší úschově či pod vaší kontrolou.

3.                  Vlastnictví. Souhlasíte s tím, že veškerá práva, tituly a podíly na Hře, veškerých jejích kopiích a veškerém jejím obsahu vlastní a i nadále bude vlastnit společnost WB Games. Hra je chráněna autorskými právy ve Spojených státech amerických, mezinárodními úmluvami a dalšími zákony. Hra může obsahovat materiály, na které poskytly licence třetí strany, a poskytovatelé licence na tyto materiály jsou obmyšlenými osobami této Smlouvy, oprávněnými vymáhat svá práva vůči vám, pokud tuto Smlouvu porušíte.

4.                  Souhlas s monitoringem. Společnost WB Games, její spřízněné osoby nebo jejich dodavatelé mohou v průběhu Hry monitorovat váš Zábavní systém za účelem zjištění, zda jej nepoužíváte v rozporu v bodem 1. Tímto udělujete společnosti WB Games, jejím spřízněným osobám nebo jejich dodavatelům souhlas s monitorováním vašeho Zábavního systému pro účely zjištění jakéhokoliv takového použití a oznámení možného porušení společnosti WB Games. Společnost WB Games, její spřízněné osoby nebo jejich dodavatelé nemají povinnost váš systém monitorovat.

5.                  Zřeknutí se záruk. Herní servery jsou v rozsahu povoleném zákonem poskytovány „tak, jak jsou" a „dle dostupnosti". V rozsahu povoleném zákonem jsou veškeré záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo mlčky předpokládané, vyloučeny.

6.                  Omezení odpovědnosti.

a.         Vy, společnost WB Games, její členové představenstva, mateřská společnost, spřízněné osoby ani dodavatelé nebudete odpovědni za žádné nahodilé nebo nepřímé škody podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní ani za žádné vedlejší ujednání, ať již vyplývající ze zákona nebo vzniklé porušením smlouvy, občanskoprávním deliktem (včetně nedbalosti), porušením zákonné odpovědnosti, nepravdivým prohlášením nebo jinak.

b.         Nic z toho, co je uvedeno v této Smlouvě, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran:

(i)         za podvod nebo úmyslně nepravdivé prohlášení;

(ii)        za smrt nebo zranění osob způsobené její nedbalostí;

(iii)       podle ustanovení o odškodnění v Bodu 7; nebo

(iv)       za jakoukoliv jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit ze zákona.

7.                  Odškodnění. Tímto souhlasíte s tím, že budete společnost WB Games, její členy představenstva, mateřskou společnost, spřízněné osoby a dodavatele bránit, odškodníte je a ochráníte před jakýmkoliv nárokem, odpovědností, úrazem, škodou, ztrátou nebo výdaji (včetně přiměřených nákladů právního zastupování) vzniklými v důsledku jakéhokoliv vašeho porušení Bodu 1, vyplývajícími z takového porušení nebo s ním souvisejícími.

8.                  Změny Smlouvy a Hry. Společnost WB Games může tuto Smlouvu dle vlastního uvážení aktualizovat a vy můžete být vyzváni, abyste jakmile přepracovaná verze Smlouvy nabude účinnosti, tuto přepracovanou verzi zkontrolovali a vyjádřili s ní svůj souhlas. Pokud s přepracovanou verzí Smlouvy nebudete souhlasit, Hru již dále nebudete moci hrát. Pokud již nebudete moci podmínky v té době platné Smlouvy dodržovat, musíte tuto Smlouvu ukončit v souladu s bodem 2 a okamžitě přestat Hru používat. Společnost WB Games může kdykoliv změnit, upravit, pozastavit či ukončit kteroukoliv část Hry. Společnost WB Games také může stanovit omezení vybraných funkcí nebo omezit váš přístup do celé Hry nebo její části, aniž by vás o tom informovala. Na žádné funkci ani obsahu Hry nemáte žádný podíl, ať již finanční nebo jiný.

9.                  Opravy tzv. patches a aktualizace. Společnost WB Games může kdykoliv použít opravy, aktualizace a změny (dále jednotlivě jen „Aktualizace") Hry, včetně Aktualizací Herního klienta instalovaného na vašem Zábavním systému. Aktualizace nejsou volitelné. Souhlasíte s tím, že společnost WB Games může Aktualizace umístit a nainstalovat prostřednictvím dálkového přístupu i bez vašeho vědomí a tímto dáváte společnosti WB Games souhlas se stažením a aplikací takových Aktualizací.

10.              Opravné prostředky. Berete na vědomí, že společnosti WB Games může vzniknout nenapravitelná škoda, pokud porušíte jakákoliv ustanovení upravující vlastnictví, udělenou licenci nebo omezení licence. V případě takového porušení bude společnost WB Games oprávněna požádat o vydání předběžného opatření a/nebo obdobného nařízení, jež se týká zvláštního plnění a o další opravné prostředky, které mohou být vhodné.

11.              Upozornění pro epileptiky. U velmi malého procenta lidí může, pokud jsou vystaveni určitým světelným obrazům nebo zábleskům světla, dojít k epileptickému záchvatu. Působení těchto obrazů či pozadí na televizi nebo při hraní videoher může u těchto osob způsobit epileptický záchvat. Pokud vy sami nebo kdokoliv z vaší rodiny těmito obtížemi trpíte, poraďte se s lékařem předtím, než začnete hrát. Pokud se vám při hraní hry začne točit hlava, máte poruchy vidění, cukání v oku nebo ve svalech, ztrácíte vědomí, jste dezorientovaní nebo máte křeče či mimovolné záškuby těla, okamžitě hru přerušte a navštivte svého lékaře.

12.              Rozhodné právo.

a.         Výklad, platnost a plnění této Smlouvy a všech nesmluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní spojených se řídí právem země vašeho trvalého pobytu.

b.         Jakákoliv žaloba nebo řízení zahájené za účelem vyřešení jakéhokoliv sporu týkajícího se této Smlouvy nebo služby budou podléhat nevýhradní pravomoci soudů země vašeho trvalého pobytu (nebude-li oběma stranami písemně dohodnuto jinak).

c.         Oddělitelnost. Vy a společnost WB Games souhlasíte s tím, že pokud bude kterákoliv část této Smlouvy shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, bude taková část oddělena a zbývající část ustanovení bude plně platná a účinná.

13.              Různé. Podmínky stanovené v této Smlouvě, včetně ustanovení o zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti a odškodnění, představují základní prvky ujednání mezi společností WB Games a vámi. Bez těchto omezení by vám společnost WB Games nebyla schopna Hru (zejména Herního klienta) ekonomicky poskytnout. Tato ustanovení o zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti a odškodnění svědčí ku prospěchu poskytovatelů licence, nástupců a postupníků společnosti WB Games. Souhlasíte s tím, že nejste považováni za zástupce, zaměstnance, součást společného podniku nebo partnera společnosti WB Games, ani jako takoví nebudete vystupovat. Tuto Smlouvu nejste oprávněni postoupit, ať již zcela nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu společnosti WB Games a jakýkoliv pokus o postoupení v rozporu s tímto ustanovením bude absolutně neplatný. Společnost WB Games je oprávněna tuto Smlouvu nebo kterákoliv svá práva a povinnosti z této Smlouvy kdykoliv postoupit bez vašeho souhlasu. Zřeknutí se postihu za neplnění povinnosti, podmínky nebo za porušení této Smlouvy nebude zakládat zřeknutí se postihu za neplnění jakékoliv jiné povinnosti, podmínky nebo za porušení Smlouvy, ať již jsou svojí povahou podobné či nikoliv. Bude se mít za to, že jakékoliv ustanovení, které bude soudem nebo regulatorním orgánem s příslušnou jurisdikcí shledáno nezákonným, bude od této Smlouvy odděleno, ale toto oddělení nebude mít žádný vliv na vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Tato Smlouva, zahrnující všechny příslušné dokumenty, na které je v ní odkazováno, představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností WB Games ohledně Herního klienta a nahrazuje veškerá předchozí ujednání mezi vámi a společností WB Games týkající se Herního klienta. Zavazujete se, že budete dodržovat veškeré příslušné zákony v souvislosti s Herním klientem a touto Smlouvou, zejména zákony o kontrole vývozu. Veškerá zařízení, pomůcky a vybavení nezbytné k hraní Hry, včetně příslušného počítačového vybavení a připojení na internet, jste povinni dodat vy na své vlastní riziko a náklady.

Váš nákup Hry je uzavřením smlouvy týkající se poskytování služeb, jež počíná ihned po kliknutí na tlačítko „Přijímám" níže. Po zahájení dodávky služeb nemáte, dle příslušného práva implementující Směrnici 97/7/ES týkající se smluv uzavřených na dálku, již nárok od smlouvy dle svého uvážení odstoupit.