Belgium - Terms of Service - PS3

11/28/11

S'il vous plaît faites défiler pour afficher le document en français

Gotham City Imposters

Terms of Service - Belgium (Flemish)

DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; GELIEVE DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN. Welkom bij Gotham City Imposters. WB Games Inc. ("WB Games") is trots om u toegang te verschaffen tot de online dienst (een "Game Server") voor gebruik met een erkend, ongewijzigd exemplaar van de Gotham City Imposters game software geïnstalleerd op uw Sony PlayStation®3 computer entertainment systeem (een "Entertainment Systeem") (samen met eventuele updates, de "Game Client"). Een Game Server en de Game Client vormen samen Gotham City Imposters (de "Game"). Deze gebruiksvoorwaarden ("GVW" of "Overeenkomst") zijn van toepassing op uw gebruik van de Game Server, terwijl de Eindgebruiker Licentieovereenkomst van Gotham City Imposters (de "EULA"), hierin opgenomen via deze verwijzing, uw gebruik beheerst van de Game Client. Door hieronder te klikken op "Ik accepteer", of door verbinding te maken of met behulp van een Game Server, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de voorwaarden van deze Overeenkomst en de EULA.

1.      Toekenning van een Beperkte Licentie voor een Game Server. Onder voorbehoud van uw akkoord met en voortdurende naleving van deze Overeenkomst alsook uw voortdurende naleving van alle afspraken en richtlijnen die worden opgelegd door Sony of door leveranciers van diensten die door WB Games zijn goedgekeurd voor het gebruik van uw PlayStation®Network account of van een account van een door WB Games goedgekeurde derde partij (de "Account"), kunt u een Game Server uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel amusement gebruiken mits u gebruik maakt van een erkende, ongewijzigde Game Client. U mag geen gebruik maken van of toegang hebben tot een Game Server voor enig ander doel of in verband met andere software, en de eventuele toegang tot of het gebruik buiten de uitdrukkelijke werkingssfeer van deze licentie kan een schending vormen van WB Games' intellectuele eigendomsrechten. De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraak of eigendomsrecht op de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Server) en mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op de Game. De verleende licentie is niet overdraagbaar en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. Alle rechten, titels en belangen in en op de Game en alle kopieën daarvan (waaronder zonder beperking alle titels, computer code, technologie, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialoog, stopwoorden, locaties, concepten, kunstwerken, muziek, enz.) zijn eigendom van WB Games of haar licentiegevers.

2.      Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game. WB Games kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren, en u kunt worden gevraagd om de herziene versie van de GVW na te lezen en ermee akkoord te gaan zodra deze van kracht worden. Indien u niet akkoord gaat met herziene GVW, zal u niet worden toegestaan om​​ de Game te blijven spelen. Als u op enig moment niet meer in staat bent om te voldoen aan de voorwaarden van de dan geldende GVW, moet u deze Overeenkomst beëindigen en onmiddellijk uw toegang tot de Game Server op gelijk welke manier staken. WB Games kan elk aspect van de Game op elk gewenst ogenblik veranderen, wijzigen, schorsen of beëindigen. WB Games kan ook beperkingen opleggen op bepaalde functies of uw toegang beperken tot delen of het geheel van de Game zonder voorafgaande kennisgeving.

3.      Eigendom. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Game in handen is van WB Games en/of met haar verbonden ondernemingen en/of licentiegevers van WB Games. Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u geen belang heeft, monetair of anderszins, in gelijk welke functie of inhoud in de Game, met inbegrip van maar niet beperkt tot in-game items of in-game valuta. U mag geen in-game items of in-game valuta kopen, verkopen of verhandelen voor iets van waarde in de echte wereld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WB Games. Elke in-game transactie of aankoop van inhoud en/of items wordt aangekocht van PlayStation®Network of andere door WB Games erkende diensten van derden, en niet van WB Games.

4.      Schorsing / Schrapping Account. WB Games kan uw toegang tot de Game op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken schorsen, beëindigen, wijzigen of schrappen, met of zonder kennisgeving aan u.

5.      Financiële Transacties. U erkent en aanvaardt dat alle transacties worden afgehandeld door de partij die uw Entertainment Systeem host, en zullen worden uitgevoerd op grond van alle Gebruiksvoorwaarden, Beleids- en Richtlijnen van die entiteit. U erkent dat alle transacties zullen worden mogelijk gemaakt door PlayStation®Network of door WB Games erkende derde dienstverleners en niet van WB Games. U gaat ermee akkoord dat WB Games uw gegevens, met inbegrip van informatie over uw financiële administratie, met derden kan delen, zoals hieronder beschreven in artikel 7, voor zover dit voor deze doeleinden nodig is.

6.      Gedragscode. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan de Gedragscode van WB Games, hierin opgenomen via deze verwijzing, en alle van toepassing zijnde wetten in verband met uw gebruik van de Game en Game Server.

7.      Privacybeleid en Vrijgave van Informatie. WB Games is in handen van Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros") en deelt haar privacybeleid. In het geval u ervoor kiest persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, erkent u dat u het Warner Bros Privacybeleid ("Privacybeleid"), dat een deel vormt van deze Overeenkomst, heeft gelezen en begrepen en dat u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en vermeld, zoals beschreven in het Privacybeleid. U begrijpt dat WB Games, met of zonder kennisgeving aan u,  uw Internet Protocol (IP) adres(sen), persoonlijke informatie, chatlogs, betaling en andere informatie over u en uw activiteiten kan openbaar maken aan derden, in antwoord op een verzoek van ordehandhavingdiensten, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, of als WB Games meent dat dit uw veiligheid of de veiligheid van anderen kan beschermen. Als u een gebruiker bent van buiten de Verenigde Staten, stemt u ook in met de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten.

8.      In-Game Communicaties. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat WB Games, haar verbonden ondernemingen en haar contractanten uw in-game communicatie kan volgen, opnemen, herzien, wijzigen en/of openbaar maken voor doeleinden van marketing, promotie onderzoek, controle op naleving van deze Overeenkomst, de Eindgebruiker Licentieovereenkomst, de Gedragscode en het Privacybeleid alsook andere doeleinden die WB Games van tijd tot tijd nodig kan achten. WB Games, haar verbonden ondernemingen en haar contractanten zijn niet verplicht om in-game communicaties te controleren.

9.      Rechtsmiddelen. U erkent dat WB Games onherstelbare schade kan lijden indien u inbreuk pleegt op een van de bepalingen betreffende de eigendom, de verleende vergunning of licentiebeperkingen. In het geval van een dergelijke schending is WB Games gerechtigd een vordering in te stellen voor het bekomen van een gerechtelijk bevel en/of een beschikking voor uitvoering in natura alsook elk ander geschikt middel.

10.  Afwijzing van Garanties. De Game Servers worden ter beschikking gesteld, voor zover toegestaan ​​door de wet, op een "as is" en "as available" basis. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook uitgesloten.

11.  Beperking van Aansprakelijkheid.

a.       Noch u, noch WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, verbonden ondernemingen, of aannemers zijn aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade onder of in verband met deze GVW, of een andere ondergeschikte overeenkomst, hetzij voortvloeiend uit de wet of voortvloeiend in of door contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins.

b.      Niets in deze GVW zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken:

(i)                 voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

(ii)               voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid;

(iii)             onder de vergoeding in Artikel 12; of

(iv)             voor elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

12.  Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord om WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, filialen, verbonden ondernemingen, en aannemers te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen elke vordering, aansprakelijkheid, letsel, schade, verlies of kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met een schending door u van Artikel 1.

13.  Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent gelijk welke communicatie, beelden, geluiden, en al het materiaal en de informatie die u, of iemand die uw account gebruikt, via de Game of een aan WB Games gelieerde website als bijdrage levert​​, met inbegrip van maar niet beperkt tot feedback over de Game. U verleent WB Games een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde, niet-exclusieve licentie op Gebruikersinhoud, met inbegrip van het recht van sublicentie aan derden, alsook het recht om dergelijke Gebruikersinhoud evenals alle gewijzigde en daarvan afgeleide werken te reproduceren, herstellen, aanpassen, wijzigen, vertalen, herformatteren, creëren van afgeleide werken, vervaardigen, in omloop brengen, publiceren, verspreiden, verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen, verhuren, leasen, uitzenden, streamen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, elektronisch toegang toe te bieden, uit te zenden, aan het publiek via telecommunicatie te communiceren, weer te geven, uit te voeren, in het computergeheugen in te geven en te gebruiken. U verklaart en garandeert hierbij dat u alle benodigde rechten heeft, alsook de documentatie die nodig is om dit bepalen, om de licentie waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, toe te kennen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van eventuele morele rechten, kunstenaarsrechten, huurrechten, of soortgelijke rechten die u eventueel heeft in elke Gebruikersinhoud. U garandeert dat u eventuele morele rechten, kunstenaarsrechten, huurrechten, of soortgelijke rechten die u eventueel heeft in elke Gebruikersinhoud niet tegen WB Games zal afdwingen.

14.  Inbreukvorderingen. Als u van mening bent dat enige inhoud die op de Game Server, in de Game, of op de WB Games website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, willen wij bij Warner van u horen. Gelieve de volgende informatie schriftelijk te bezorgen aan de Agent Auteursrechten This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

a.       uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

b.      een beschrijving van het intellectueel eigendomsrecht waarvan u beweert dat het overtreden is;

c.       de exacte URL of een beschrijving van elke plaats waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;

d.      een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door u, uw agent, of de wet;

e.       uw elektronische of fysieke handtekening of de elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens u, en

f.       een verklaring van u dat de informatie in uw mededeling accuraat is, dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht.

15.  Correcties en Actualisaties. WB Games mag op elk gewenst moment correcties, actualisaties en aanpassingen (elk een "Update" genoemd) aan de Game doorvoeren, en de gamestructuur veranderen na het aanbrengen van een Update.

16.  Beëindiging. Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Game te verwijderen. WB Games kan deze Overeenkomst beëindigen, met of zonder kennisgeving, door de Account te verbieden. Alle bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de artikelen 3, 5, 7-13, 16 en 17, die uit hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst blijven van kracht.

17.  Toepasselijk Recht.

a.       De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze GVW en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze GVW, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.

b.      Elke vordering of procedure om geschillen met betrekking tot deze GVW of de Game te beslechten, is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door beide partijen).

18.  Diversen. De voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst, met inbegrip van de Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn fundamentele bestanddelen die de basis vormen van de overeenkomst tussen WB Games en u. WB Games zou niet in staat zijn om zonder dergelijke beperkingen de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Servers) op een economische basis aan te bieden. Dergelijke Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn ook opgesteld ten gunste van WB Games' licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden. U gaat ermee akkoord dat u niet als een agent, werknemer, joint venturer, of partner van WB Games wordt beschouwd, en dat u evenmin uzelf zo zal voordoen. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder WB Games' voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. WB Games mag deze Overeenkomst of een van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op elk gewenst ogenblik overdragen zonder uw toestemming. Geen verklaring van afstand van enig(e) verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enig(e) ander verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, al dan niet van een soortgelijke aard of anderszins. Elke door een rechtbank of een bevoegde toezichthouder onwettig bevonden bepaling wordt geacht te zijn verwijderd van de Overeenkomst, maar dergelijke verwijdering zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle van toepassing zijnde documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers. U dient zelf te zorgen voor alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig is om de Game te spelen, met inbegrip van passende computerapparatuur en internetverbindingen, op uw eigen risico en kosten. WB Games is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei nalatigheid van prestaties als gevolg van oorzaken die buiten de redelijke controle zijn van WB Games, met inbegrip van maar niet beperkt tot: daden van God, oorlog, terrorisme, oproer, embargo's, acties van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen, of een tekort aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.

Uw aankoop van de Game vormt een overeenkomst voor de levering van diensten die onmiddellijk aanvangt op het moment dat u klikt op "Ik aanvaard" hieronder. Bij aanvang van de diensten verliest u uw recht om, volgens de wetgeving van uw jurisdictie die Richtlijn 97/7/EG betreffende de verkoop op afstand implementeert, de overeenkomst gamakshalve te ontbinden


Gotham City Imposters

Terms of Service - Belgium

LE PRÉSENT CONTRAT EST UN CONTRAT JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT; VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT. Bienvenue à Gotham City Imposteurs. WB Games Inc ("WB Games") est fière de vous offrir l'accès au service en ligne (un "Serveur de Jeu") pour une utilisation avec une copie autorisée, non modifiée du logiciel de jeu Gotham City Imposteurs installé sur votre système informatique de divertissement PlayStation®3 de Sony (un "Système de Divertissement") (avec les mises à jour, le "Client du Jeu"). Ensemble, un Serveur de Jeu et le Client du Jeu font Gotham City Imposteurs (le "Jeu"). Ces Conditions Générales d'Utilisation ("CGU" ou "Contrat") régissent votre utilisation du Serveur de Jeu, tandis que le Contrat de Licence Utilisateur Final de Gotham City Imposteurs (le "CLUF"), intégrée aux présentes par référence, régit votre utilisation du Client du Jeu. En cliquant sur "J'accepte" ci-dessous, ou en vous connectant à ou en utilisant un Serveur de Jeu, vous acceptez d'être lié par les termes du présent Contrat ainsi que le CLUF.

1.      Octroi d'une Licence Limitée pour utiliser un Serveur de Jeu. Sous réserve de votre accord et la conformité continue avec le présent Contrat et de votre respect continu avec tous les accords et les directives requises par Sony ou les tiers prestataires de services approuvés par WB Games pour l'utilisation de votre compte de réseau PlayStation® ou compte de tiers approuvé par WB Games (le "Compte"), vous pouvez utiliser un Serveur de Jeu, uniquement pour votre propre usage non-commercial de divertissement en y accédant avec un Client du Jeu autorisé, non modifié. Vous ne pouvez pas utiliser ou accéder à un Serveur de Jeu à d'autres fins ou en relation avec un autre logiciel quelconque, et tout accès ou utilisation en dehors du champ d'application exprimé dans cette licence peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle de WB Games. La licence accordée aux présentes ne confère aucun titre de propriété dans le Jeu (y compris sans limitation le Serveur de Jeu) et ne doit pas être interprété comme une vente de droits sur le Jeu. La licence accordée est incessible et toute tentative de transfert en violation de cette disposition sera nulle et non avenue. Tous les droits, titres et intérêts dans et pour le Jeu et toutes les copies de celui-ci (y compris sans limitation tous et quelconques titres, code informatique, technologie, thèmes, objets, personnages, noms de personnage, histoires, dialogues, slogans, lieux, concepts, art, musique, etc.) sont détenues par WB Games ou ses concédants.

2.      Modifications au Contrat et Jeu. WB Games peut mettre à jour ce Contrat à sa seule discrétion, et vous pouvez être invité à examiner et accepter la version révisée des CGU une fois qu'elles deviennent effectives. Si vous n'acceptez pas des CGU révisées, vous ne serez pas autorisé à continuer à jouer le Jeu. Si à tout moment, vous n'êtes plus en mesure de vous conformer aux termes des CGU alors en vigueur, vous devez résilier ce Contrat et cesser immédiatement l'accès au Serveur de Jeu dans n'importe quel mode. WB Games peut changer, modifier, suspendre ou interrompre tout aspect du Jeu à tout moment. WB Games peut également imposer des limites sur certaines fonctions ou restreindre votre accès à tout ou partie du Jeu, et ce, sans préavis.

3.      Propriété. Vous comprenez et acceptez que le Jeu est détenu par WB Games et/ou des sociétés affiliées et/ou concédants de licence de WB Games. En outre, vous comprenez et acceptez que vous n'avez aucun intérêt, monétaire ou autre, dans toute fonctionnalité ou contenu quelconque dans le Jeu, incluant sans limitation tout objet ou toute monnaie quelconque du Jeu. Vous ne pouvez pas acheter, vendre ou échanger tout objet ou toute monnaie quelconque du Jeu pour quelque chose de valeur dans le monde réel, sans autorisation écrite expresse de WB Games. Toute transaction dans le Jeu ou achat de contenu et/ou d'articles sont achetés à partir du service PlayStation®Network ou d'autres services de tiers approuvés par WB Games, et non de WB Games .

4.      Suspension de Compte/Suppression. WB Games peut suspendre, annuler, modifier ou supprimer votre accès au Jeu à n'importe quel moment à sa seule discrétion, avec ou sans préavis.

5.      Transactions Financières. Vous reconnaissez et acceptez que toutes les transactions seront traitées par la partie hébergeant votre Système de Divertissement, et sera menée conformément à toutes les Conditions Générales d'Utilisation, Politiques et Lignes directrices de cette entité. Vous reconnaissez que toutes les transactions seront facilitées par le service PlayStation®Network ou d'autres tiers prestataires de services approuvés par WB Games et non de WB Games. Vous acceptez que WB Games peut partager vos informations telles que décrites dans l'article 7 ci-dessous, y compris des informations sur vos comptes bancaires, avec des tierces parties comme nécessaires à cet effet.

6.      Code de Conduite. Vous convenez que vous respecterez le Code de Conduite de WB Games, incorporé ici par référence, et toutes les lois applicables dans le cadre de votre utilisation du Jeu et Serveur de Jeu.

7.      Politique de Confidentialité et Divulgation d'Information. WB Games est détenue par Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros") et partage ses pratiques de confidentialité. Dans le cas où vous choisissez de fournir toute information personnellement identifiable, vous reconnaissez que vous avez lu et compris la Politique de Confidentialité de Warner Bros ("Politique de Confidentialité"), qui fait partie du présent Contrat, et vous consentez à ce que vos renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés et divulgués tel que décrit dans la Politique de Confidentialité. Vous comprenez que WB Games peut, avec ou sans préavis, divulguer votre (vos) adresse(s) de protocole Internet (IP), renseignements personnels, chat, informations de paiement et autres informations sur vous et vos activités à des tiers, en réponse à une demande par application de la loi, une ordonnance du tribunal ou de toute autre procédure judiciaire, ou si WB Games est d'avis que cela pourrait protéger votre sécurité ou celle des autres. Si vous êtes un utilisateur en dehors des États-Unis, vous consentez également au transfert de vos données vers les États-Unis.

8.      Communications en Jeu. Vous comprenez et acceptez que WB Games, ses sociétés affiliées et ses sous-traitants peuvent surveiller, enregistrer, examiner, modifier et/ou divulguer vos Communications en Jeu aux fins de marketing, de la recherche de promotion, du suivi pour l'adhésion à ce Contrat, le Contrat de Licence d'Utilisateur Final, le Code de Conduite et la Politique de Confidentialité et à d'autres fins que WB Games peut juger nécessaires de temps en temps. WB Games, ses sociétés affiliées et ses sous-traitants sont sous aucune obligation de surveiller les Communications en Jeu.

9.      Recours. Vous reconnaissez que WB Games peut subir des dommages irréparables si vous ne respectez pas les dispositions régissant la propriété, la licence accordée ou des limitations de licences. Dans le cas d'une telle violation, WB Games est en droit de demander une injonction et/ou une ordonnance d'exécution en nature et tout autre redressement complémentaire qui peut être approprié.

10.  Exclusion de Garanties. Les Serveurs de Jeu sont disponibles, dans la mesure permise par la loi, sur une base "tel quel" et "tel que disponible". Dans la mesure permise par la loi, aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, n'est exclue.

11.  Limitation de Responsabilité.

a.       Ni vous, ni WB Games, ses administrateurs, parents, sociétés affiliées, ou entrepreneurs sera responsable de toute perte indirecte dans le cadre ou en relation avec ces CGU, ou de tout contrat collatéral, soit découlant de la loi ou découlant de ou pour rupture de contrat, acte délictuel (y compris négligence), violation d'une obligation légale, de fausse déclaration ou autrement.

b.      Rien dans ces CGU ne va exclure ou limiter la responsabilité de l'une ou l'autre partie:

(i)                 en cas de fraude ou de fausse déclaration frauduleuse;

(ii)               en cas de décès ou de blessures causés par sa négligence;

(iii)             en vertu de l'indemnité de l'Article 12;

(iv)             pour toute autre responsabilité qui ne peut pas être exclue ou limitée par la loi.

12.  Indemnisation. Vous acceptez de défendre, d'indemniser et d'exonérer WB Games, ses administrateurs, parents, filiales, sociétés affiliées, et entrepreneurs, de et contre toute réclamation, responsabilité, blessure, dommage, perte ou dépense (y compris les honoraires raisonnables d'avocat) engagés par résultat de, découlant de, ou relatives à toute violation par vous de l'Article 1.

13.  Contenu Utilisateur. "Contenu Utilisateur" désigne toute communication, images, sons, et tout le matériel et les informations que vous ou quelqu'un utilisant votre compte contribue à travers le Jeu ou tout site affilié à WB Games, y compris, sans limitation de la rétroaction sur le Jeu. Vous accordez à WB Games une licence perpétuelle, irrévocable, mondiale, libérée, non exclusive, y compris le droit de sous-licencier à des tiers, et le droit de reproduire, réparer, adapter, modifier, traduire, reformater, créer des œuvres dérivées à partir de, fabriquer, mettre en circulation, publier, distribuer, vendre, céder sous licence, transférer, louer, transmettre, diffuser, afficher publiquement, exécuter publiquement, donner accès à électroniquement, diffuser, communiquer au public par télécommunication, afficher, exécuter, entrer en mémoire d'ordinateur, et d'utiliser et pratiquer le Contenu Utilisateur ainsi que tous les travaux de modification et de ses dérivés. Vous déclarez et garantissez que vous avez, et avez la documentation à établir, tous les droits nécessaires pour accorder la licence mentionnée dans la phrase précédente. Dans la mesure permise par les lois applicables, vous renoncez à tout droit moral, droits de l'artiste, droits de location, ou droits similaires (le cas échéant) que vous pouvez avoir dans tout Contenu Utilisateur. Vous garantissez que vous ne chercherez pas à faire respecter les droits moraux, droits de l'artiste, droits de location, ou droits similaires (le cas échéant) que vous pouvez avoir dans tout Contenu Utilisateur contre WB Games.

14.  Réclamations de Contrefaçon. Si vous pensez que tout contenu quelconque apparaissant sur le Serveur de Jeu, dans le Jeu, ou sur le site de WB Games viole vos droits de propriété intellectuelle, nous à Warner voulons entendre de vous. Veuillez transmettre les informations suivantes par écrit à l'Agent de Droit d'Auteur à This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

a.       votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail;

b.      une description du droit de propriété intellectuelle que vous réclamez a été violée;

c.        l'URL exacte ou une description de chaque endroit où du matériel présumé contrefait se trouve;

d.      une déclaration par vous que vous avez une croyance de bonne foi que l'utilisation contestée n'a pas été autorisée par vous, votre agent, ou la loi;

e.       votre signature électronique ou physique ou la signature électronique ou physique de la personne autorisée à agir en votre nom;

f.       une déclaration par vous que les informations dans votre notification sont précises, que vous êtes le propriétaire des droits d'auteur ou autorisé à agir au nom du propriétaire du droit de propriété intellectuelle.

15.  Correctifs et Mises à jour. WB Games peut appliquer des correctifs, mises à jour et modifications (jointement "Mises à jour") au Jeu à tout moment, et la structure du Jeu peut changer après l'application d'une Mise à jour.

16.  Résiliation. Ce Contrat est effectif jusqu'à sa résiliation. Vous pouvez résilier ce Contrat en désinstallant le Jeu. WB Games peut résilier le présent Contrat, avec ou sans préavis par l'interdiction du Compte. Toutes les dispositions du présent Contrat qui de par leur nature devraient survivre à la résiliation survivront, y compris, sans limitation les articles 3, 5, 7-13, 16 et 17.

17.  Résolution des Différends et Loi Applicable.

a.       L'interprétation, la validité et l'exécution de ces CGU et toutes les obligations non contractuelles découlant de ou en relation avec ces CGU, sont régies par la loi du pays de votre résidence habituelle.

b.      Toute action ou procédure intentée pour statuer sur tout litige relatif à ces CGU ou le Jeu doit être soumis à la juridiction non exclusive des tribunaux du pays de votre résidence habituelle (sauf accord contraire par écrit par les deux parties).

18.  Divers. Les conditions énoncées dans le présent Contrat, y compris les Exclusions de Garanties, Limitation de Responsabilité et les dispositions d'Indemnisation sont des éléments fondamentaux de la base de l'accord entre WB Games et vous. WB Games ne serait pas en mesure de fournir le Jeu (y compris sans limitation les Serveurs de Jeu) sur une base économique sans ces limitations. Telles Exclusions de Garanties, Limitation de Responsabilité et dispositions d'Indemnisation s'appliquent au profit des concédants de licence, successeurs et ayants droit de WB Games. Vous acceptez que vous ne soyez pas considéré, et vous ne vous présenterez pas comme, un agent, un employé, le coentrepreneur, ou partenaire de WB Games. Vous ne pouvez pas céder le présent Contrat, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de WB Games et toute tentative de cession en violation de cette disposition sera nulle et non avenue. WB Games peut céder ce Contrat ainsi que tous droits et obligations en vertu du présent Contrat, sans votre consentement à tout moment. Aucune renonciation de tout défaut, de condition ou violation quelconque de ce Contrat constitue une renonciation à tout autre défaut, condition ou violation de ce Contrat, que ce soit de nature similaire ou autrement. Toute disposition jugée illégale par un tribunal ou un régulateur ayant juridiction est réputée être abrogée du Contrat, mais telle abrogation n'aura aucun effet sur l'applicabilité des dispositions restantes du Contrat. Ce Contrat, en intégrant tous les documents pertinents mentionnés dans ce document, représente l'intégralité de l'accord entre vous et WB Games à l'égard des Serveurs de Jeu et remplace tous les accords antérieurs entre vous et WB Games concernant les Serveurs de Jeu. Vous devez fournir toutes les facilités nécessaires, utilitaires et équipements nécessaires pour jouer au Jeu, y compris les équipements informatiques appropriés et les connexions Internet, à vos propres risques et charges. En aucun cas, WB Games est tenue responsable de tout échec de performance résultant de causes indépendantes de la volonté raisonnable de WB Games, incluant sans limitation: les actes de Dieu, guerre, terrorisme, émeutes, embargos, actes des autorités civiles ou militaires, incendies, inondations, accidents, grèves ou pénuries de moyens de transport, du carburant, de l'énergie, du travail ou des matériaux.

Votre achat du Jeu constitue un contrat de prestation de services qui débutera dès que vous cliquez sur "J'accepte" ci-dessous. Dès le début des services, vous perdrez votre droit, en vertu des lois de votre juridiction transposant la Directive 97/7/CE concernant la vente à distance, de résilier le contrat pour convenance.