Belgium - End User License Agreement - XBOX 360

11/28/11

S'il vous plaît faites défiler pour afficher le document en français

Gotham City Imposters

EULA - Belgium (Flemish)

DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; GELIEVE DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN. Welkom bij Gotham City Imposters. WB Games Inc. ("WB Games") is trots om u de Gotham City Imposters game software te verschaffen (samen met eventuele updates, de "Game Client") voor gebruik met de online component van Gotham City Imposters (een "Game Server"). Een Game Server en de Game Client vormen samen Gotham City Imposters (de "Game"). Deze Eindgebruiker Licentieovereenkomst ("EULA" of "Overeenkomst") beheerst uw gebruik van de Game Client, terwijl de Gebruiksvoorwaarden van Gotham City Imposters (de "GVW"), hierin opgenomen via deze verwijzing, uw gebruik beheerst van de Game Server. Door hieronder te klikken op "Ik accepteer", of door verbinding te maken of met behulp van een Game Server, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de voorwaarden van deze Overeenkomst en de GVW.

1.      Beperkte Licentie. De Game Client is in licentie gegeven, niet verkocht. Onder voorbehoud van uw akkoord met en voortdurende naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze EULA, verleent WB Games u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om (a) de Game Client op een Microsoft Xbox 360 video game and entertainment systeem (een "Entertainment System") dat eigendom is van u, te downloaden en te installeren, en (b) de Game Client te gebruiken in combinatie met een Game Server voor uw niet-commercieel amusement. De voorgaande licentie staat u niet toe één van de volgende handelingen te doen, en u gaat ermee akkoord dat de schending van een van de volgende licentiebeperkingen een inbreuk zal vormen op de intellectuele eigendomsrechten van WB Games:

a.       Het is niet toegestaan de Game Client of enige reproducties of wijzigingen daarvan aan een persoon of entiteit te verkopen, in licentie te geven of over te dragen;

b.      Het is niet toegestaan om het even welke server of software die is ontworpen om te interageren met de Game Client te ontwikkelen, te verdelen of te hosten of de communicatie protocollen die door WB Games worden gebruikt door te sturen of na te bootsen;

c.       Het is niet toegestaan de Game Client of enig gedeelte daarvan te wijzigen;

d.      Het is niet toegestaan om zelf, of anderen toe te laten of te machtigen, om de Game Client of enig gedeelte daarvan te kopiëren, te vertalen, te reverse-engineeren, er de broncode uit af te leiden, te wijzigen, te demonteren, decompileren, afgeleide werken op basis daarvan te ontwikkelen;

e.       Het is niet toegestaan een programma van een derde te ontwikkelen, verdelen of gebruiken dat is ontworpen om de game-ervaring te beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot software bots, cheats, hacks of andere software ontworpen om een ​​speler een voordeel te verschaffen;

f.       Het is niet toegestaan de Game of een gedeelte daarvan te exploiteren voor commerciële doeleinden;

g.       Het is niet toegestaan een verbinding te maken met een Game Server, behalve met behulp van een geautoriseerde, ongewijzigde Game Client via de Microsoft Xbox LIVE dienst of een andere door WB Games toegestane computerdienst van een derde onder de hierin vastgelegde criteria; en

h.      Het is niet toegestaan gebruik te maken van de Game Client om verbinding te maken met een andere server of dienst dan een Game Server via de Microsoft Xbox LIVE dienst of een andere door WB Games toegestane dienst van een derde.

De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraak of eigendomsrecht op de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Client) en mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op de Game. Alle rechten, titels en belangen in en op de Game en alle kopieën daarvan (waaronder zonder beperking alle titels, computer code, technologie, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialoog, stopwoorden, locaties, concepten, kunstwerken, muziek, enz.) zijn eigendom van WB Games of haar licentiegevers.

2.      Termijn. Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd, en de bepalingen die uit hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot bepalingen die betrekking hebben op licentiebeperkingen, afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en eigendom. U kunt deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door alle exemplaren van de Game alsook de bijbehorende documentatie in uw bezit, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Game Cliënten onder uw hoede of toezicht, permanent te vernietigen. WB Games kan deze Overeenkomst op elk gewenst ogenblik naar eigen goeddunken beëindigen door middel van kennisgeving aan u, met inbegrip van maar niet beperkt tot een e-mailbericht aan het laatste e-mailadres of game service account dat u verstrekt. Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet u alle kopieën van de Game en de bijbehorende documentatie in uw bezit, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Game Cliënten die u onder uw hoede of toezicht heeft, vernietigen.

3.      Eigendom. U gaat ermee akkoord dat, tussen u en WB Games, WB Games eigenaar is en blijft van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de Game, alle kopieën daarvan, en alle inhoud daarin. De Game is beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten, internationale verdragen en andere wetten. De Game kan materiaal bevatten die door derden in licentie is gegeven, en de licentiegevers van deze materialen zijn derde begunstigden van deze Overeenkomst die gerechtigd zijn hun rechten af ​​te dwingen tegen u als u een inbreuk pleegt op deze Overeenkomst.

4.      Instemming met Controle. Wanneer de Game loopt, kunnen WB Games, met haar verbonden ondernemingen of haar contractanten uw Entertainment Systeem controleren op gebruiken die een schending vormen van artikel 1. Hierbij verleent u WB Games, met haar verbonden ondernemingen of haar contractanten de toestemming om uw Entertainment System te controleren om een dergelijk gebruik op te sporen alsook om potentiële schendingen aan WB Games te melden. WB Games, met haar verbonden ondernemingen of haar contractanten zijn niet verplicht om uw systeem te controleren.

5.      Afwijzing van Garanties. De Game Servers worden ter beschikking gesteld, voor zover toegestaan ​​door de wet, op een "as is" en "as available" basis. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook uitgesloten.

6.      Beperking van Aansprakelijkheid.

a.       Noch u, noch WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, verbonden ondernemingen, of aannemers zijn aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade onder of in verband met deze EULA, of een andere ondergeschikte overeenkomst, hetzij voortvloeiend uit de wet of voortvloeiend in of door contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins.

b.      Niets in deze EULA zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken:

(i)                  voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

(ii)               voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid;

(iii)             onder de vergoeding in Artikel 7; of

(iv)             voor elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

7.      Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord om WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, filialen, verbonden ondernemingen, en aannemers te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen elke vordering, aansprakelijkheid, letsel, schade, verlies of kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met een schending door u van Artikel 1.

8.      Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game. WB Games kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren, en u kunt worden gevraagd om de herziene versie van de EULA na te lezen en ermee akkoord te gaan zodra deze van kracht wordt. Indien u niet akkoord gaat met de herziene EULA, zal u niet worden toegestaan om​​ de Game te blijven spelen. Als u op enig moment niet meer in staat bent om te voldoen aan de voorwaarden van de dan geldende EULA, moet u deze Overeenkomst beëindigen en onmiddellijk uw toegang tot de Game Server op gelijk welke manier staken. WB Games kan elk aspect van de Game op elk gewenst ogenblik veranderen, wijzigen, schorsen of beëindigen. WB Games kan ook beperkingen opleggen op bepaalde functies of uw toegang beperken tot delen of het geheel van de Game zonder voorafgaande kennisgeving. U heeft geen belang, monetair of anderszins, in gelijk welke functie of inhoud in de Game.

9.      Correcties en Actualisaties. WB Games mag op elk gewenst moment correcties, actualisaties en aanpassingen (gezamenlijk "Updates" genoemd) aan de Game doorvoeren, met inbegrip van updates aan de Game Client geïnstalleerd op uw Entertainment Systeem. Updates zijn niet optioneel. U gaat ermee akkoord dat WB Games Updates van op afstand kan implementeren en installeren, met of zonder uw medeweten, en u geeft hierbij uw toestemming aan WB Games om dergelijke Updates te downloaden en toe te passen.

10.  Rechtsmiddelen. U erkent dat WB Games onherstelbare schade kan lijden indien u inbreuk pleegt op een van de bepalingen betreffende de eigendom, de verleende vergunning of licentiebeperkingen. In het geval van een dergelijke schending is WB Games gerechtigd een vordering in te stellen voor het bekomen van een gerechtelijk bevel en/of een beschikking voor uitvoering in natura alsook elk ander geschikt middel.

11.  Waarschuwing voor apoplexie. Een zeer klein percentage van de mensen ervaren epileptische aanvallen bij blootstelling aan bepaalde lichtpatronen of flitsende lichten. Blootstelling aan deze patronen of achtergronden op een televisie of tijdens het spelen van video games, kan leiden tot een epileptische aanval bij deze personen. Als u, of iemand in uw familie, een epileptische aandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voorafgaand aan het spelen. Als u duizeligheid, gezichtsstoornissen, oog- of spiertrekkingen, verlies van bewustzijn, desoriëntatie, elke onwillekeurige bewegingen, of stuiptrekkingen ervaart tijdens het spelen van de Game, stop onmiddellijk het gebruik en raadpleeg uw arts.

12.  Toepasselijk Recht.

a.       De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze EULA en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.

b.      Elke vordering of procedure om geschillen met betrekking tot deze EULA of de Game te beslechten, is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door beide partijen).

c.       Niet-afdwingbaarheid. U en WB Games zijn het erover eens dat, als een deel van deze Overeenkomst onwettig wordt bevonden of niet afdwingbaar is, zal dat deel worden verwijderd en de rest van de clausule volledig van kracht blijven.

13.  Diversen. De voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst, met inbegrip van de Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn fundamentele bestanddelen die de basis vormen van de overeenkomst tussen WB Games en u. WB Games zou niet in staat zijn om zonder dergelijke beperkingen de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Servers) op een economische basis aan te bieden. Dergelijke Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn ook opgesteld ten gunste van WB Games' licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden. U gaat ermee akkoord dat u niet als een agent, werknemer, joint venturer, of partner van WB Games wordt beschouwd, en dat u evenmin uzelf zo zal voordoen. U mag deze overeenkomst niet overdragen, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder WB Games' voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. WB Games mag deze Overeenkomst of een van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op elk gewenst ogenblik overdragen zonder uw toestemming. Geen verklaring van afstand van enig(e) verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enig(e) ander verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, al dan niet van een soortgelijke aard of anderszins. Elke door een rechtbank of een bevoegde toezichthouder onwettig bevonden bepaling wordt geacht te zijn verwijderd van de Overeenkomst, maar dergelijke verwijdering zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle van toepassing zijnde documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers. U gaat ermee akkoord dat u voldoet aan alle toepasselijke wetten in verband met de Game Client en deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot exportwetten. U dient zelf te zorgen voor alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig is om de Game te spelen, met inbegrip van passende computerapparatuur en internetverbindingen, op uw eigen risico en kosten.

Uw aankoop van de Game vormt een overeenkomst voor de levering van diensten die onmiddellijk aanvangt op het moment dat u klikt op "Ik aanvaard" hieronder. Bij aanvang van de diensten verliest u uw recht om, volgens de wetgeving van uw jurisdictie die Richtlijn 97/7/EG betreffende de verkoop op afstand implementeert, de overeenkomst gamakshalve te ontbinden.


Gotham City Imposters

EULA - Belgium

LE PRÉSENT CONTRAT EST UN CONTRAT JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT; VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT. Bienvenue à Gotham City Imposteurs. WB Games Inc. ("WB Games") est fière de vous offrir le logiciel de jeu Gotham City Imposteurs (avec les mises à jour, le "Client du Jeu") pour une utilisation avec le composant en ligne de Gotham City Imposteurs (un "Serveur de Jeu").  Ensemble, le Client du Jeu et un Serveur de Jeu font le jeu Gotham City Imposteurs (le "Jeu"). Ce  Contrat de Licence Utilisateur Final (le "CLUF" ou "Contrat") régit votre utilisation du Client du Jeu, tandis que les Conditions Générales d'Utilisation de Gotham City Imposteurs ("CGU"), intégrée aux présentes par référence, régit votre utilisation du Serveur de Jeu. En cliquant sur "J'accepte" ci-dessous, ou en vous installant ou en utilisant le Client du Jeu, vous acceptez d'être lié par les termes du présent Contrat ainsi que les CGU.

1.      Licence Limitée. Le Client du Jeu est sous licence, pas vendu. Sous réserve de votre accord et de maintenir la conformité aux termes et conditions du présent CLUF, WB Games concède à vous une licence limitée, révocable, non exclusive, incessible et personnelle pour (a) télécharger et installer le Client du Jeu sur un système de jeu vidéo et de divertissement Xbox 360 de Microsoft (un "Système de Divertissement") qui vous appartient, et (b) utiliser le Client du Jeu en conjonction avec un Serveur de Jeu pour vos fins de divertissement non-commercial uniquement. La présente licence ne vous permet pas de faire ce qui suit, et vous acceptez que la violation de l'une des limitations de licence suivantes constituent une violation des droits de propriété intellectuelle de WB Games:

a.       Vous ne pouvez pas vendre, licencier ou transférer le Client du Jeu, ou toute reproduction ou modification quelconque de celui-ci, à toute personne ou entité;

b.      Vous ne pouvez pas développer, distribuer ou héberger n'importe quel serveur ou logiciel conçu pour interagir avec le Client du Jeu ou pour réorienter ou émuler les protocoles de communication utilisés par WB Games;

c.       Vous ne pouvez pas modifier le Client du Jeu ou toute partie quelconque de celui-ci;

d.      Vous ne pouvez pas, ou permettre ou autoriser d'autres de, copier, traduire, désosser, dériver le code source, modifier, désassembler, décompiler, ou créer des œuvres dérivées basées sur, le Client du Jeu ou toute partie quelconque de celui-ci;

e.       Vous ne pouvez pas développer, distribuer ou utiliser un programme de tiers conçu pour influer l'expérience du Jeu, y compris sans limitation les robots collecteurs de logiciels, cheats, hacks ou tout autre logiciel conçu pour fournir un joueur avec un avantage;

f.       Vous ne pouvez pas exploiter le Jeu, en tout ou partie, à des fins commerciales;

g.       Vous ne pouvez pas vous connecter à un Serveur de Jeu, sauf en utilisant un Client du Jeu autorisé, non modifié à travers le service de Microsoft Xbox LIVE ou d'autres services de tiers prestataires de services informatiques approuvés par WB Games tels qu'ils sont énoncés aux présentes; ou

h.      Vous ne pouvez pas utiliser le Client de Jeu pour vous connecter à tout serveur ou service autre que le Serveur de Jeu à travers le service de Microsoft Xbox LIVE ou d'autres services de tiers prestataires de services approuvés par WB Games.

La licence accordée aux présentes ne confère aucun titre de propriété dans le Jeu (y compris, sans s'y limiter, le Client du Jeu) et ne doit pas être interprété comme une vente de droits sur le Jeu. Tous les droits, titres et intérêts dans et pour le Jeu et toutes les copies de celui-ci (y compris sans limitation tous et quelconques titres, code informatique, technologie, thèmes, objets, personnages, noms de personnage, histoires, dialogues, slogans, lieux, concepts, art, musique, etc.) sont détenus par WB Games ou ses concédants.

2.      Durée. Ce CLUF est valable jusqu'à sa résiliation et les dispositions qui par leur nature devraient survivre à la résiliation survivront à la résiliation, y compris mais sans s'y limiter, les dispositions traitant des limitations de licence, exclusions de garanties, la limitation de responsabilité, indemnisation et propriété. Vous pouvez résilier le présent CLUF à tout moment en détruisant définitivement toutes les copies du Jeu et la documentation connexe en votre possession, incluant sans limitation tous Clients du Jeu sous votre garde ou contrôle. WB Games peut résilier le présent Contrat à tout moment à sa seule discrétion en vous en notifiant, y compris sans s'y limiter par courriel à la dernière adresse électronique ou compte de service de jeu fourni par vous. Lors de la résiliation du présent Contrat, vous devez détruire toutes les copies du Jeu et documentation connexe en votre possession, y compris sans limitation, tous et quelconques Clients du Jeu sous votre garde ou contrôle.

3.      Propriété. Vous acceptez que, entre vous et WB Games, WB Games possède et continuera à détenir tous les droits, titres et intérêts dans et sur le Jeu, toutes les copies, et tout le contenu y compris. Le Jeu est protégé par les lois de droits d'auteur des États-Unis, les traités internationaux et d'autres lois. Le Jeu peut contenir des éléments licencié par des tiers, et les concédants de ces documents sont des tiers bénéficiaires du présent Contrat avec le droit de faire valoir leurs droits contre vous si vous enfreignez le présent Contrat.

4.      Consentement de surveiller. Quand le Jeu est lancé, WB Games, ses sociétés affiliées ou ses sous-traitants peuvent surveiller votre système de divertissement pour les usages qui violent l'article 1. Vous accordez WB Games, ses sociétés affiliées et ses sous-traitants la permission de surveiller votre système de divertissement à des fins d'identification de telle utilisation et de communiquer des violations potentielles à WB Games. WB Games, ses sociétés affiliées et ses sous-traitants sont sous aucune obligation de surveiller votre système.

5.      Exclusion de Garanties. Les Serveurs de Jeu sont disponibles, dans la mesure permise par la loi, sur une base "tel quel" et "tel que disponible". Dans la mesure permise par la loi, aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, n'est exclue.

6.      Limitation de Responsabilité.

a.       Ni vous, ni WB Games, ses administrateurs, société mère, sociétés affiliées, ou entrepreneurs sera responsable de toute perte indirecte dans le cadre ou en relation avec ce CLUF, ou de tout contrat collatéral, soit découlant de la loi ou découlant de ou pour rupture de contrat, acte délictuel (y compris négligence), violation d'une obligation légale, de fausse déclaration ou autrement.

b.      Rien dans ce CLUF ne va exclure ou limiter la responsabilité de l'une ou l'autre partie:

(i)                 en cas de fraude ou de fausse déclaration frauduleuse;

(ii)               en cas de décès ou de blessures causés par sa négligence;

(iii)             en vertu de l'indemnité de l'Article 7;

(iv)             pour toute autre responsabilité qui ne peut pas être exclue ou limitée par la loi.

7.      Indemnisation. Vous acceptez de défendre, d'indemniser et d'exonérer WB Games, ses administrateurs, société mère, filiales, sociétés affiliées, et entrepreneurs, de et contre toute réclamation, responsabilité, blessure, dommage, perte ou dépense (y compris les honoraires raisonnables d'avocat) engagés par résultat de, découlant de, ou relatives à toute violation par vous de l'Article 1.

8.      Modifications au Contrat et Jeu. WB Games peut mettre à jour ce Contrat à sa seule discrétion, et vous serez invité à examiner et accepter la version révisée du CLUF une fois qu'il devient effectif. Si vous n'acceptez pas un CLUF révisé, vous ne serez pas autorisé à continuer à jouer le Jeu. Si à tout moment, vous n'êtes plus en mesure de vous conformer aux termes du CLUF alors en vigueur, vous devez résilier ce Contrat conformément à l'article 2 et cesser immédiatement l'utilisation du Jeu. WB Games peut changer, modifier, suspendre ou interrompre tout aspect du Jeu à tout moment. WB Games peut également imposer des limites sur certaines fonctions ou restreindre votre accès à tout ou partie du Jeu, et ce, sans préavis. Vous n'avez pas d'intérêt, pécuniaire ou autre, dans toute fonctionnalité ou contenu quelconque dans le Jeu.

9.      Correctifs et Mises à jour. WB Games peut appliquer des correctifs, mises à jour et modifications (jointement "Mises à jour") au Jeu à tout moment, y compris les Mises à jour du Client du Jeu installé sur votre système de divertissement. Des Mises à jour ne sont pas facultatives. Vous acceptez que WB Games peut déployer et installer les Mises à jour à distance, avec ou sans votre connaissance, et vous donnez votre consentement pour que WB Games puisse télécharger et appliquer ces Mises à jour.

10.  Recours. Vous reconnaissez que WB Games peut subir des dommages irréparables si vous ne respectez pas les dispositions régissant la propriété, la licence accordée ou des limitations de licences. Dans le cas d'une telle violation, WB Games est en droit de demander une injonction et/ou une ordonnance d'exécution en nature et tout autre redressement complémentaire qui peut être approprié.

11.  Avertissement d'apoplexie. Un très faible pourcentage de personnes expérience des crises d'épilepsie lorsqu'elles sont exposées à certains types de lumière ou des feux clignotants. L'exposition à ces motifs ou fonds sur une télévision ou en jouant des jeux vidéo, peut induire une crise d'épilepsie chez ces individus. Si vous, ou quelqu'un de votre famille, ont une condition épileptique, consultez votre médecin avant de jouer. Si vous ressentez des vertiges, troubles de la vision, yeux ou muscles, perte de conscience, désorientation, mouvements involontaires ou convulsions en jouant le jeu, arrêtez immédiatement d'utiliser et consultez votre médecin.

12.  Loi Applicable.

a.       L'interprétation, la validité et l'exécution de ce CLUF et toutes les obligations non contractuelles découlant de ou en relation avec ce CLUF, sont régies par la loi du pays de votre résidence habituelle.

b.      Toute action ou procédure intentée pour statuer sur tout litige relatif à ce CLUF ou le service doit être soumis à la juridiction non exclusive des tribunaux du pays de votre résidence habituelle (sauf accord contraire par écrit par les deux parties).

c.       Divisibilité. Vous et WB Games conviennent que si une partie de ce Contrat est jugée illégale ou inapplicable, cette partie sera abrogée et le reste de l'article demeura de plein droit.

13.  Divers. Les conditions énoncées dans le présent Contrat, y compris les Exclusions de Garanties, Limitation de Responsabilité ainsi que les dispositions d'Indemnisation sont des éléments fondamentaux de la base de l'accord entre WB Games et vous. WB Games ne serait pas en mesure de fournir le Jeu (y compris sans limitation le Client du Jeu) sur une base économique sans ces limitations. Telles Exclusions de Garanties, Limitation de Responsabilité et dispositions d'Indemnisation s'appliquent au profit des concédants de licence, successeurs et ayants droit de WB Games. Vous acceptez que vous ne soyez pas considéré, et vous ne vous présenterez pas comme, un agent, un employé, le coentrepreneur, ou partenaire de WB Games. Vous ne pouvez pas céder le présent Contrat, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de WB Games et toute tentative de cession en violation de cette disposition sera nulle et non avenue. WB Games peut céder ce Contrat ainsi que tous droits et obligations en vertu du présent Contrat, sans votre consentement à tout moment. Aucune renonciation de tout défaut, de condition ou violation de ce Contrat constitue une renonciation à tout défaut, autre condition ou violation de ce Contrat, que ce soit de nature similaire ou autrement. Toute disposition jugée illégale par un tribunal ou un régulateur ayant juridiction est réputée être abrogée du Contrat, mais telle abrogation n'aura aucun effet sur l'applicabilité des dispositions restantes du Contrat. Ce Contrat, en intégrant tous les documents pertinents mentionnés dans ce document, représente l'intégralité de l'accord entre vous et WB Games à l'égard du Client du Jeu et remplace tous les accords antérieurs entre vous et WB Games se rapportant au Client du Jeu. Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois applicables en relation avec le Client du Jeu et le présent Contrat, y compris, sans s'y limiter les lois de contrôle d'exportations. Vous devez fournir toutes les facilités nécessaires, utilitaires et équipements nécessaires pour jouer au Jeu, y compris les équipements informatiques appropriés et les connexions Internet, à vos propres risques et charges.

Votre achat du Jeu constitue un contrat de prestation de services qui débutera dès que vous cliquez sur "J'accepte" ci-dessous. Dès le début des services, vous perdrez votre droit, en vertu des lois de votre juridiction transposant la Directive 97/7/CE concernant la vente à distance, de résilier le contrat pour convenance.